Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   8
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 7/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie umorzenia części należnego czynszu za wynajem lokalu użytkowego gabinetu stomatologicznego oraz sprzętu stomatologicznego.
 

ZARZĄDZENIE NR 7/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 5 lutego 2004 roku

w sprawie umorzenia części należnego czynszu za wynajem lokalu użytkowego gabinetu stomatologicznego oraz sprzętu stomatologicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 676 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz.99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz.321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz.388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz.983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.

W związku z dokonanym ulepszeniem lokalu polegającym na położeniu glazury w gabinecie stomatologicznym postanawia się umorzyć należny czynsz za wynajem lokalu użytkowego (gabinetu stomatologicznego) wraz ze sprzętem stomatologicznym w kwocie 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-06-01


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2172575