Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   3
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 2/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej
 

Zarządzenie Nr 2/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 19 stycznia 2004 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej

     Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/ oraz art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176 , Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 /
zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się komisję konkursową dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej w składzie:

 1. P. Jan Nowak - Przewodniczący Komisji (przedstawiciel organu prowadzącego),
 2. P. Barbara Wal - Zastępca Przewodniczącego Komisji (przedstawiciel organu prowadzącego),
 3. P. Stanisława Kaczka - Członek komisji (przedstawiciel organu prowadzącego),
 4. P. mgr Maria Koziara-Czapla - Członek Komisji (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie),
 5. P. mgr Stanisława Flis - Członek Komisji (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie),
 6. P. mgr Grzegorz Stocerz - Członek Komisji (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie),
 7. P. mgr Małgorzata Stelmach - Członek Komisji (przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szk. Podst. im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej),
 8. P. mgr Teresa Szarek - Członek Komisji (przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szk. Podst. Im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej),
 9. P. Maria Bułat - Członek Komisji ( przedstawiciel Rodziców ),
 10. P. Bożena Studniarz - Członek Komisji ( przedstawiciel Rodziców ),
 11. P. Maria Dudek - Członek Komisji (przedstawiciel Związku Oddziału ZNP).

§ 2

Do zadań komisji należeć będą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem postępowania konkursowego i wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-05-27


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167453