Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 10
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XV/10/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa, a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu.
Data publikacji: 2004-05-11
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XV/10/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 02 kwietnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa, a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu

Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt 5 i art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) i art. 8 ust. 2a, art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm.) oraz. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29 poz. 154 z póź. zm.)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia przez Gminę Jodłowa z Powiatem Dębickim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego powiatu, dotyczącego budowy kaplicy w szpitalu psychiatrycznym w Straszęcinie.
  2. Na realizację porozumienia Gmina Jodłowa w budżecie gminy na 2004 rok, przeznacza środki finansowe w wysokości 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych)

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal