Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 25
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji: 2004-05-06
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia 09.06.04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
roboty budowlane
sortownia odpadów komunalnych w Jodłowej

SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY

1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Jodłowa,

osoba do kontaktów:
Pacana Grażyna,
39-225 Jodłowa,
woj. podkarpackie,
tel. 014 6833044, fax 014 6833053,
e-mail: ug_jodlowa@poczta.onet.plwww.ug.jodlowa.itl.pl/bip.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. 1.1).

4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. 1.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sortownia odpadów komunalnych w Jodłowej.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Budowa sortowni odpadów komunalnych w Jodłowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. gr. 3373/1 i 3276/3 w Jodłowej.

Wykonanie:

  • budynku sortowni odpadów
  • boksów na stłuczkę szklaną
  • placów manewrowych
  • przyłącza wody ze studni
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego zbiornika bezodpływowego
  • przyłącza energetycznego napowietrznie
  • zbiornika na gaz propan-butan wraz z przyłączeniem zasilania gazem do obiektu sortowni
  • dostawa i montaż urządzenia sortowni składającego się z dwóch przenośników taśmowych /przenośnik taśmowy wznośny, ze zabierakami progowymi BT 800, przenośnik taśmowy z taśmą gładką BT-1000/.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Gmina Jodłowa.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60 000 EURO.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 20.12.2004.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM l TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 30 000 zł.

2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Wymagania stawiane wykonawcom określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia..

SEKCJA IV: TRYBY

1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: /S O - 0.
1.3) Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 08.06.2004, cena - 55,00 zł.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.06.2004, godzina 08:30.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce: 14.06.2004, godzina 09:00, Urząd Gminy Jodłowa pok. 15.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie.

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0