Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 25
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30000 euro na wykonanie stanu surowego otwartego budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej
Data publikacji: 2004-04-29
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Treść archiwalna z dnia: 29.04.2004

G.341-2/04

2004-04-26

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Jodłowa
39-225 Jodłowa
tel. (014) 6833053

informuje, że w trybie: przetargu nieograniczonego na:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest wykonanie wg. posiadanej przez Inwestora dokumentacji na wykonanie stanu surowego otwartego budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej.

Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia ofertę firmy:

Zakład Budowlano-Montażowy
inż.Edward Zborowski

39-200 Dębica
ul.Witosa 5/34

Cena ofertowa: 413.372,51zł. brutto /słownie: czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 51/100/.

Od niniejszej decyzji przysługują środki odwoławcze, których procedury określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych / Dz.U Nr 19,poz.l77 z 2004r./ dział VI Środki ochrony prawnej "Protest, Odwołanie, Skarga do sądu"

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita