Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 8
Nazwa pozycji: Zawiadomienie z dnia 31.03.2004
Data publikacji: 2004-03-31
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Treść archiwalna z dnia 31.12.04

 

Nz:G.7331-3/03                                                        Jodłowa dnia 31.03.2004r

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art.61 par.1 i 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r z późn.zm. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz.U.z 2000r Nr 98 poz.1071/,

z a w i a d a m i a m, że zostało wszczęte na wniosek: Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy – działającego z upoważnienia Biura Inżynierskiego Fijałkowski

postępowanie w sprawie : ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr ew. 4627/2,1466/1,1550/1,1549/17,1559,1560,1561,1562,1566/1,1569, 1575,1572/2,1572/4,1572/5,1572/6,1572/7,1572/8,1573/3,1573/1,1573/4,1573/5, 1576/2, 1576/3,1576/4,1579/13,1579/10,1577,1578,1648,1817/2,1819,1822/2, 1822/1, 1830,1825/2,1825/3,1828,1827/2,1827/3,1860,1897,1896/1,1896/2,1892, 1886,1885,1882,1881,1877,1957/1,1963/5,1963/6,1963/1,1967,1968,1971,1976/6, 4550/3,4550/4,4648,4550/2,4378,216,1555,1556,1554,1557,1558,1566/2,1570, 1832/5,1832/2,1832/4,1833,1834,1835,1837,1838,1841/1,1839/2,1849/1.1848,1850, 1851/4,1851/2,1852/3,1853,1854/4,1855,1856/2,1857,1859/1,1861,1864,1865,1866,1873/4,1873/2,1875,1876,2140/3,2141,2142/2, 2144,2145,2146 w Jodłowej z przeznaczeniem pod lokalizację przebudowy odcinków dróg powiatowych nr 310 Bielowy – Jodłowa, km 7+130,70 – 8+013,00 oraz nr 313 Jasło – Jodłowa – Ryglice, km 23+494,60 –24 +900,00 wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury technicznej.

     W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie /pokój nr 7/ zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

Otrzymują:
1. Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
2. Strony postępowania wg rozdzielnika
3. A/a

 

Pouczenie:
Zgodnie z art.41 par.1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art.41 par.2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w par.1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.