Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 13
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data publikacji: 2004-02-02
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia:24.03.04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Gmina Jodłowa,
39-225 Jodłowa ,
woj. podkarpackie,
pow. dębicki,
tel. 014 6833044, fax 014 6833053,
e-mail:
ug_jodlowa@poczta.onet.pl,


ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zmiany konstrukcji dachu ze stropodachu na czterospadowy na istniejącym budynku wielofunkcyjnym /Gminny Ośrodek Zdrowia, Poczta, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa/.(PKWiU: 45.22.2)
Miejsce realizacji: Jodłowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 2004.07.30.
Wadium - 6000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 10, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Maria Trojan,

e-mail: ug_jodlowa@poczta.onet.pl,

 tel. 014 6833044 w. 107, w godz. 8:00 - 15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 10.
Termin składania ofert upływa dnia 17.03.2004 o godzinie 08:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.03.2004 o godzinie 09:00
w siedzibie zamawiającego, lok. 15.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z powazaniem
Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita