Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 12
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro
Data publikacji: 2003-11-04
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Tekst archiwalny z dnia:2003-11-13

G.341-16/03

Gmina Jodłowa
39-225 Jodłowa
powiat dębicki, woj. podkarpackie
tel. (014) 6833053

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Wykonanie :

  • oświetlenia drogowego w Jodłowej - stanowiska oświetleniowe zasilane ze stacji trafo Jodłowa 1,
  • oświetlenia drogowego w Jodłowej - odcinki zasilane ze stacji trafo Jodłowa 6 i 7
  • oświetlenia drogowego w m.Jodłowa - Dęborzyn- odcinek zasilany ze stacji trafo Dęborzyn 2

 Wymagany termin wykonania zamówienia:
2003-12-15

Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w:
Urzędzie Gminy Jodłowa
39-225 Jodłowa
w godzinach od 8.00-16.00

Oferty należy składać do dnia 2003-11-12 do godz. 8.45 w:
Urzędzie Gminy Jodłowa pok.10
39-225 Jodłowa

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2003-11-12 o godz. 9.00 w:
Urzędzie Gminy Jodłowa pok.15
39-225 Jodłowa

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:
a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d) znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie :
cena wykonania całości przedmiotu zamówienia - 100%

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Z poważaniem
Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita