Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 2
Nazwa pozycji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej
Data publikacji: 2003-04-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Elżbieta Stanula
Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024.poz.609 z późn.zm.);
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r.poz. 901);
 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn.zm.);
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r.poz. 1634 z późn. zm.);
 5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 581 z późn.zm);
 6. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn.zm.);
 7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn.zm);
 8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.);
 9. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r.poz. 1744 z późn.zm.);
 10. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r.poz. 810);
 11. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz.1297);
 12. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r.poz. 1329 z późn.zm.)
 13. Decyzji Nr 1/1990 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej;
 14. Statutu gminy Jodłowa;
 15. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym m.in. należy:
 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w zakresie pomocy społecznej;
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi, matką ojcem lub rodzeństwem;
 10. praca socjalna;
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
 13. dożywianie dzieci;
 14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 16. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 18. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 20. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:
 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 4. opracowanie i realizacja projektów socjalnych,
 5. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 6. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ośrodek realizuje również zadania gminy z zakresu:
 1. Wspierania rodziny,
 2. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należy między innymi:
 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Ośrodek realizuje również zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie:
 1. świadczeń rodzinnych: a) zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, b) świadczeń opiekuńczych, c) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 2. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 3. świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 4. rządowych programów z zakresu wspierania rodziny;
 5. zasiłków dla opiekunów;
 6. Karty Dużej Rodziny;
 7. świadczeń wychowawczych;
 8. wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Osoby odpowiedzialne

Anna Tawrell

Stanowisko: Kierownik GOPS

Tel: 14 630 20 26

14 683 30 45

E-mail: gops@gopsjodlowa.pl;

mgr Małgorzata Sztogrin

Stanowisko: Zastępca Kierownika GOPS

Tel: 14 630 20 26

14 683 30 45

Ewa Skrzelowska

Stanowisko: Główny księgowy

Tel: (014) 6833045

Małgorzata Machowska

Stanowisko: Starszy pracownik socjalny

Referent Krystyna Warzecha

Stanowisko: Starszy Referent

Tel: (014) 6833045

Urszula Kaczka

Stanowisko: Starszy pracownik socjalny

Tel: (014)6833045

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109

Załączniki

 • Lucyna Gajda

  Ilość pobrań: 2