Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-21
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 2
Nazwa pozycji Uchwała NrV/2/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 luty 2003 r. w sprawie ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum w gminie Jodłowa
Opis

Uchwała Nr V/2/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 25 luty 2003r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum w gminie Jodłowa

      Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 61, poz.708, z 2001r. Nr 34, poz. 393 oraz z 2002r. Nr 210,poz. 1785 /

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Ustala się dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum w gminie Jodłowa najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, sporządzonej wg zasad, o których mowa w § 3 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 410,00 zł (słownie : czterysta dziesięć złotych 00/100 ).

§ 2

Wyraża się zgodę na przedłożoną przez dyrektorów szkół wymienionych w § 1 propozycję ustalenia wartości jednego punktu, o której mowa w § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r.w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego dla pracowników obsługi i administracji szkół w kwocie 5,50 zł (słownie: pięć złotych 50/100) a dla pracowników sezonowych zatrudnionych w charakterze palaczy c.o. i konserwatorów w kwocie 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa , dyrektorom szkół podstawowych i dyrektorowi gimnazjum w gminie Jodłowa.

§ 4

 Traci moc uchwała Nr XVI/42/2000 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum w gminie Jodłowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-21
 
  Ilość odwiedzin: 1924156