Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-21
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Uchwala Nr IV/1/03 Rady Gminy Jodłowa w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.
Opis

UCHWAŁA NR IV/1/03

RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 1998 r - Nr 155, poz. 1014, z 1999 Nr 49 poz.485, Nr 38 poz.360, Nr70 poz.778, Nr 110 poz.1255, z 2000 r. Nr 6, poz.69. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45. poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125. poz.1368, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 41, poz. 363, poz. 365, Nr 74, poz. 676 , Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 156. poz. 1300, Nr 200 poz.1685, Nr 214 poz.1802. Nr 214 poz.1806, Nr 216 poz.1824) oraz uchwały Nr III/82/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. - Uchwała budżetowa na 2003 rok. Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

I. WYDATKI

1) Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 40.000 zł - jak w załączniku Nr l do uchwały.

 2) Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. l obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości: 40.000 zł,

3) Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 40.000 zł - jak w załączniku Nr l do uchwały

4) Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości: 40.000 zł,

§2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku 2003.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/l/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.

Uchwałą Nr II/320/2003 z dnia 14 stycznia 2003 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wskazało Radzie Gminy Jodłowa nieprawidłowości stanowiące naruszenie prawa poprzez zaplanowanie wydatków na rok 2003 w dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo" w rozdz. 01015 - postęp biologiczny w produkcji roślinnej i w rozdz. 01020 - postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej. Rada Gminy Jodłowa na sesji w dniu 29 stycznia 2003 r. zwołanej w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wprowadziła zmianę w uchwale budżetowej na 2003 rok poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej w ten sposób, że zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 40.000 zł w rozdz. 01015 - o kwotę 25.000 zł i w rozdz. 01020 o kwotę 15.000 zł, zwiększając tym samym o tę kwotę wydatki w rozdz. 01095 „Pozostała działalność" z przeznaczeniem na dofinansowanie podatnikom podatku rolnego i podatnikom podatku od nieruchomości, które to nieruchomości są wykorzystywane rolniczo, do zakupu materiałów - w tym siewnego w produkcji roślinnej i rozrodczego w produkcji zwierzęcej.

Zmiana klasyfikacji przeznaczenia środków, jak przedstawiono wyżej ma uzasadnienie celowościowe jak i prawne, gdyż zadanie to nie jest zastrzeżone przepisami Konstytucji RP i innymi ustawami dla innych jednostek samorządu terytorialnego, a zgodnie z treścią art. 164 ust. 3 Konstytucji RP gmina wykonuje wszystkie zadania nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym, że żaden przepis prawa nie przypisał wykonywania tego zadania innym jednostkom samorządu terytorialnego uznać należy , że gmina Jodłowa ma prawo to zadanie wykonać. Należy zwrócić uwagę, iż w ustawie o samorządzie gminnym , w art. 7 w ust., l w zdaniu drugim zostało użyte sformułowanie „w szczególności zadania własne obejmują sprawy", tak więc zadania własne gminy przez taki zapis nie zamykają katalogu spraw należących do zadań własnych gminy, chyba że zadania te przypisane byłyby innym organom władz publicznych lub jednostkom samorządu terytorialnego - co zapisano w art. 6 ust. l przywołanej ustawy. Dofinansowanie, o którym wspomniano wyżej ma szeroki zakres i dotyczy zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy poprzez to, że gmina jodłowa jest gminą rolniczą i każdy mieszkaniec gminy (z małymi wyjątkami) jest podatnikiem podatku rolnego i „żyje" z tego rolnictwa. Ma ono również wpływ na utrzymanie gospodarstw a tym samym ogranicza zwiększenie bezrobocia. Art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym definiuje, co to są zadania użyteczności publicznej, określając te zadania, jako własne gminy wynikające z art. 7 ust. l , a których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Tak więc należy rozumieć, że jeżeli ustawodawca do zadań własnych gminy zaliczył pomoc społeczną , o. przeznaczenie środków na dofinansowanie ma charakter pomocowy , gdyż zmniejsza wydatki na zakup materiałów, o których mowa w uzasadnieniu, a tym samym zmniejsza niedostatek mieszkańców gminy i stwarza warunki umożliwiające poprawę życia w przyszłości, o czym mowa w art.2 ustawy o pomocy społecznej.

Na dodatkową uwagę zasługuje fakt, że środki były zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2003 rok w dziale 010 w rozdz. 01015 i 01020 a projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez RIO, zostały w części wydatkowane na dofinansowanie materiału rozrodczego, jak i poczynione zostały ustalenia zmierzające do wydatkowania środków w produkcji roślinnej - w obecnej sytuacji zerwanie już rozpoczętych czynności miałoby skutki nieodwracalne dla budżetu gminy a dodatkowo naraziłoby na kary umowne. Rada Gminy postanowiła więc, jak w przedmiotowej uchwale.

Data publikacji 2003-10-21
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1933736