Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nazwa pozycji: Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o II naborze wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Data publikacji: 2023-08-10
Gmina Jodłowa ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie gminy Jodłowa (ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków) wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. 
Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawcą o środki mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Gmina Jodłowa może udzielać wspomnianych dotacji na zasadach określonych w Uchwale Nr LIII/14/23 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.(Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz.1653 z póź.zm.) 
Wnioski o udzielnie dotacji można składać osobiście w Urzędzie Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy /vkj10va32b/skrytka, w terminie do 14 sierpnia 2023r.do godziny 12.00. 
Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków składają: 
- wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami i klauzulą RODO 
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 146302008
Link do uchwały Rady Gminy Jodłowa Nr LIII/14/23 z dnia 17 marca 2023r.: http://www.ugjodlowa.itl.pl/bip/index.php?page=position2.php&id=6773&grp=2 http://www.ugjodlowa.itl.pl/bip/index.php?page=position2.php&id=6812&grp=2 
Link do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/


Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Edyta Latocha
Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2023-08-10

Załączniki

 • Elżbieta Stanula

  Ilość pobrań: 0

 • Elżbieta Stanula

  Ilość pobrań: 2

 • Elżbieta Stanula

  Ilość pobrań: 0

 • Lucyna Gajda

  Ilość pobrań: 0