Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-11-20
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 44
Nazwa pozycji Uchwała Nr XI/44/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej
Opis

Uchwała Nr XI/44/03
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 24 października 2003r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz. 1568) oraz art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 1998r. Nr 64,poz.414, Nr 106,poz.668, Nr 117,poz.756 i Nr 162, poz.1118 i 1126, z 1999r.Nr 20,poz.170, Nr 79,poz.885, Nr 90,poz.1001, z 2000r. Nr12, poz.136 i Nr 19,poz.238, z 2001r. Nr 72,poz.748, Nr 88,poz.961, Nr 89,poz.973, Nr 111,poz. 1194, Nr 122,poz.1349 i Nr 154,poz.1792 oraz z 2003r. Nr 7,poz.79, Nr 44, poz. 389, Nr 122,poz.1143,Nr 128,poz.1176,Nr 135,poz.1268 i Nr 137,poz.1304) oraz § 6 ust.2 Statutu Gminy Jodłowa, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/48/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jodłowa (Dz.Urz.Woj.Podkarp.Nr 83,poz. 1476 i 1477 oraz z 2003r. Nr 15,poz.305 i Nr 65,poz.1296)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej , stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/67/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej, zmienionym uchwałą Nr V/15/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3/ ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148,Nr 45,poz.391, Nr 65,poz.594, Nr 96,poz.874 i Nr 166,poz.1611),”;
  2. w § 8 wyrazy „/Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1593 oraz z 2002r. Nr 113,poz.984/” zastępuje się wyrazami” (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 oraz z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214,poz.1806)”;
  3. w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1/ przyznaje i wypłaca zasiłki stałe oraz zasiłki stałe wyrównawcze;”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Data publikacji 2003-11-20
 
  Ilość odwiedzin: 1933619