Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-23
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 16
Nazwa pozycji Uchwala Nr V/16/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 - 2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Opis

UCHWAŁA NRV/16/03

RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 25 lutego 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 -2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. , Nr 23 , poz.220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 21 ust. l pkt l i 2 , ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 , poz.733 , z 2002 r., Nr 113 , poz.984 i Nr 168 , póz. 1383)

Rada Gminy Jodłowa uchwala , co następuje:

§1

W uchwale własnej Nr XXX)78)01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 - 2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza się następujące zmiany :

  1. § 2 otrzymuje brzmienie :
    1. „§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa .";
  2. w załączniku Nr l do uchwały „ Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jodłowa"- w dziale IV - „Polityka czynszowa" w ostatnim zdaniu skreśla się wyrazy :
    1.  „o wielkości wynikające z art. 9 ustawy .";
  3. w załączniku Nr 2 do uchwały „Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy" w ust. 11 wyrazy : „Zarząd Gminy" zastępuje się wyrazami : „Wójt Gminy".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

  1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-23
 
  Ilość odwiedzin: 1924279