Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Stanowisko ds. wojskowych i OC

Drukuj

 Do zadań samodzielnego stanowiska ds.wojskowych i OC należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu:

a) obrony Ojczyzny, a w szczególności::

- rejestracji i kwalifikacji wojskowej,

- zakwaterowania sił zbrojnych,

- świadczeń na rzecz obrony w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

b) zarządzania kryzysowego,

c) ochrony informacji niejawnych,

d) ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności związanych z:

- wykonywaniem obowiązków, o których mowa w art.10 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2023r. poz. 194 z późn.zm.),

-sporządzaniem opinii dotyczących wiarygodności oświadczeń świadków potwierdzających bezpośredni udział osób w działaniach ratowniczych,

- koordynowaniem funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ustalonym przez wojewodę,

-ochroną przeciwpożarową budynku Urzędu,

e) przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego i organów jednostek samorządu terytorialnego, wyborów Prezydenta RP oraz referendów,

f) BHP w Urzędzie;

2) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania (kartami drogowymi  pojazdów stanowiących własność Gminy);

3) zapewnianie środków higieny osobistej pracownikom Urzędu.

Osoby odpowiedzialne

mgr Beata Orlop

Stanowisko: Podinspektor

Tel: 14 630 20 05

14 683 30 53 wew. 105

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109