Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Urząd Stanu Cywilnego

Drukuj

DO URZĘDU STANU CYWILNEGO należy prowadzenie spraw z zakresu:

1) rejestracji i akt stanu cywilnego oraz związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności:

a) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1378 z późn.zm.),

b) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

c) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

d) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

e) występowanie do sądu o rozstrzygnięcie czy małżeństwo może być zawarte,

f) wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo,

g) przyjmowanie zgłoszeń urodzenia oraz zgonu,

h) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

i) prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,

j) sporządzanie aktów małżeństwa, urodzenia i zgonu,

k) dokonywanie sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego,

l) unieważnianie aktów stanu cywilnego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,

ł) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego oraz innych zaświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,

m) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

n) występowanie o nadanie i zmianę numeru PESEL w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących ewidencji ludności,

o) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze stanu cywilnego i rejestrze PESEL,

p) prowadzenie korespondencji w sprawach USC z placówkami polskimi za granicą i placówkami obcych państw w Polsce oraz wykonywanie innych zadań wynikających z umów międzynarodowych z zakresu USC;

2) postępowania cywilnego, a w tym:

a) zawiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,

b) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi,

c) składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,

d) przyjmowanie obwieszczeń,

e) prowadzenie spraw dotyczących:

- ustanowienia pełnomocnika w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne,

- ustanowienia pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,

f) wywieszanie w swojej siedzibie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,

g) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;

3) zmiany imion i nazwisk;

4) działalności gospodarczej, a w szczególności związanych z :

a) przyjmowaniem, przekształcaniem na postać elektroniczną i przesyłaniem wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wniosków, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541),

b) wydawaniem, odmową wydania, zmianą i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i pobieraniem opłaty za korzystanie z tych zezwoleń,

c) wydawaniem, odmową wydania, zmianą i cofaniem innych zezwoleń i licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami prawa;

5) rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dotyczących:

a) działań na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukania poparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych,

b) analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania,

c) koordynacji realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

d) współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

e) wdrażania i propagowania na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,

f) sporządzania raportu z wykonania w danym roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji oraz informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z tego Programu;

6) przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności:

a) analiza problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania,

b) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze przeciwdziałania narkomanii,

c) wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych;

7) ewidencji ludności, a w szczególności:

a) przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i zgłoszeń pobytu czasowego,

b) dokonywanie zameldowania i wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,

c) przyjmowanie zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego i zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu czasowego,

d) dokonywanie wymeldowania i wydawanie zaświadczeń o wymeldowaniu,

e) przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszeń powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

f) prowadzenie postępowania w przypadku zameldowania i wymeldowania na podstawie decyzji administracyjnej,

g) prowadzenie ewidencji ludności w rejestrze mieszkańców,

h) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL zgodnie z przepisami prawa,

i) prowadzenie spraw dotyczących:

- wyrażania, odmowy wyrażenia i cofania zgody na udostępnienie danych z rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych,

- odmowy udostępnienia danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL,

j) przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL,

k) występowanie o nadanie i zmianę numeru PESEL,

l) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL

8) dowodów osobistych, a w szczególności:

a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

b) wydawanie dowodów osobistych,

c) prowadzenie spraw dotyczących:

- odmowy wydania dowodu osobistego

- stwierdzenia nieważności dowodu osobistego,

d) przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

e) wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

f) przyjmowanie znalezionych i zwracanych dowodów osobistych,

g) unieważnianie dowodów osobistych,

h) wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych,

i) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych zgodnie z przepisami prawa oraz

prowadzenie spraw dotyczących odmowy udostępnienia tych danych,

j) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

k) przekazywanie osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego, przy jego odbiorze, do ich wyłącznej dyspozycji kodów umożliwiających odblokowanie certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatów podpisów osobistych,

l) przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia i zgłoszeń cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodów osobistych,

ł) wydawanie zaświadczeń potwierdzających datę i godzinę dokonania zgłoszeń, o których mowa w lit. l,

m) przyjmowanie zgłoszeń podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego,

9) Centralnego Rejestru Wyborców oraz spisów wyborców, a w szczególności:

a) wprowadzanie danych i informacji do Centralnego  Rejestru Wyborców,

b) weryfikowanie poprawności danych  oraz aktualizowanie danych i informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców,

c) usuwanie danych z Centralnego Rejestru Wyborców,

d) wykonywanie zadań związanych z:

     - ujmowaniem wyborców w stałym obwodzie głosowania,

     - rozpatrywaniem reklamacji na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców,

e) sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców,

f) udostępnianie informacji zawierających dane określone w art. 36 § 1 lub 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn.zm.),

g) udostępnianie informacji czy wyborca  został ujęty w spisie wyborców,

h) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w czasie wyborów,

i)  sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania

9) przyjmowania wniosków o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych, o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych i o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych oraz wprowadzania tych danych do rejestru danych kontaktowych, dokonywania ich aktualizacji lub usunięcia z rejestru danych kontaktowych;

10) zabezpieczenia, przechowywania oraz udostępniania lub wydawania dokumentów niejawnych;

11) ewidencji miejscowości i adresów, a w szczególności ustalanie numerów porządkowych oraz prowadzenie ewidencji miejscowości i adresów.Osoby odpowiedzialne

mgr Teresa Urban

Stanowisko: Kierownik USC

Tel: 14 630 20 11

14 683 30 53 wew. 111

Prowadzenie spraw z zakresu:

1) rejestracji i akt stanu cywilnego oraz związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności:

a) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz.1378 z późn.zm.),

b) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

c) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

d) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

e) występowanie do sądu o rozstrzygnięcie czy małżeństwo może być zawarte,

f) wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo,

g) przyjmowanie zgłoszeń urodzenia oraz zgonu,

h) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

i) prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,

j) sporządzanie aktów małżeństwa, urodzenia i zgonu,

k) dokonywanie sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego,

l) unieważnianie aktów stanu cywilnego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,

ł) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego oraz innych zaświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,

m) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

n) występowanie o nadanie i zmianę numeru PESEL w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących ewidencji ludności,

o) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze stanu cywilnego i rejestrze PESEL,

p) prowadzenie korespondencji w sprawach USC z placówkami polskimi za granicą i placówkami obcych państw w Polsce oraz wykonywanie innych zadań wynikających z umów międzynarodowych z zakresu USC;

2) postępowania cywilnego, a w tym:

a) zawiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,

b) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi,

c) składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,

d) przyjmowanie obwieszczeń,

e) prowadzenie spraw dotyczących:

- ustanowienia pełnomocnika w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne,

- ustanowienia pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,

f) wywieszanie w swojej siedzibie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,

g) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;

3) zmiany imion i nazwisk;

4) działalności gospodarczej, a w szczególności związanych z :

a) przyjmowaniem, przekształcaniem na postać elektroniczną i przesyłaniem wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wniosków, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541),

b) wydawaniem, odmową wydania, zmianą i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i pobieraniem opłaty za korzystanie z tych zezwoleń,

c) wydawaniem, odmową wydania, zmianą i cofaniem innych zezwoleń i licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami prawa;

5) rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dotyczących:

a) działań na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukania poparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych,

b) analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania,

c) koordynacji realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

d) współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

e) wdrażania i propagowania na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,

f) sporządzania raportu z wykonania w danym roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji oraz informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z tego Programu;

6) przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności:

a) analiza problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania,

b) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze przeciwdziałania narkomanii,

c) wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych.


mgr Danuta Kaczka

Stanowisko: Zastępca Kierownika USC

Tel: 14 630 20 10

14 683 30 53 w. 110

Prowadzenie spraw z zakresu:

1) ewidencji ludności, a w szczególności:

a) przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i zgłoszeń pobytu czasowego,

b) dokonywanie zameldowania i wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,

c) przyjmowanie zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego i zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu czasowego,

d) dokonywanie wymeldowania i wydawanie zaświadczeń o wymeldowaniu,

e) przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszeń powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

f) prowadzenie postępowania w przypadku zameldowania i wymeldowania na podstawie decyzji administracyjnej,

g) prowadzenie ewidencji ludności w rejestrze mieszkańców,

h) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców

i rejestru PESEL zgodnie z przepisami prawa,

i) prowadzenie spraw dotyczących:

- wyrażania, odmowy wyrażenia i cofania zgody na udostępnienie danych z rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych,

- odmowy udostępnienia danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL,

j) przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL,

k) występowanie o nadanie i zmianę numeru PESEL,

l) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL,

2) dowodów osobistych, a w szczególności:

a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

b) wydawanie dowodów osobistych,

c) przekazywanie osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego, przy jego odbiorze, do ich wyłącznej dyspozycji kodów umożliwiających odblokowanie certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatów podpisów osobistych,

d) przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia i zgłoszeń cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodów osobistych,

e) wydawanie zaświadczeń potwierdzających datę i godzinę dokonania zgłoszeń, o których mowa w lit. d,

f) przyjmowanie zgłoszeń podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego,

g) prowadzenie spraw dotyczących

- odmowy wydania dowodu osobistego,

- stwierdzenia nieważności odwodu osobistego,

h) przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

i) wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

j) przyjmowanie znalezionych i zwracanych dowodów osobistych,

k) unieważnianie dowodów osobistych,

l) wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych,

ł) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych zgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenie spraw dotyczących odmowy udostępnienia tych danych,

m) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

3) Centralnego Rejestru Wyborców oraz spisów wyborców, a w szczególności:

a) wprowadzanie danych i informacji do Centralnego  Rejestru Wyborców,

b) weryfikowanie poprawności danych  oraz aktualizowanie danych i informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców,

c) usuwanie danych z Centralnego Rejestru Wyborców,

d) wykonywanie zadań związanych z:

- ujmowaniem wyborców w stałym obwodzie głosowania,

- rozpatrywaniem reklamacji na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców,

e) sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców,

f) udostępnianie informacji zawierających dane określone w art. 36 § 1 lub 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn.zm.),

g) udostępnianie informacji czy wyborca  został ujęty w spisie wyborców,

h) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w czasie wyborów,

i) sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania;

4) przyjmowania wniosków o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych, o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych i o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych oraz wprowadzanie tych danych do rejestru danych kontaktowych, dokonywanie ich aktualizacji lub usunięcia z rejestru danych kontaktowych;

5) zabezpieczenia, przechowywania oraz udostępniania lub wydawania dokumentów niejawnych;

6) ewidencji miejscowości i adresów, a w szczególności ustalanie numerów porządkowych oraz prowadzenie ewidencji miejscowości i adresów.
mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109