Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Skarbnik

Drukuj

1. Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

  1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

  4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

  5. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

  6. wykonywanie zadań związanych z opracowaniem projektu budżetu gminy;

  7. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;

  8. dokonywanie okresowych analiz i ocen wykonania budżetu gminy i gospodarki pozabudżetowej;

  9. opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy;

  10. zapewnienie terminowości i prawidłowości sprawozdań budżetowych

2. W ramach w/w zakresu zadań Skarbnik jest uprawniony do wydawania stosownych poleceń wszystkim pracownikom Urzędu. Polecenia te nie mogą dotyczyć zadań Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

3. Przy realizacji swoich zadań Skarbnik bezpośrednio nadzoruje realizację zadań przez:
    1. wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej,
    2. wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,

    3. stanowisko ds. księgowości podatkowej,

    4. stanowisko ds.płac

   

Osoby odpowiedzialne

mgr Renata Błaszczyk

Stanowisko: Skarbnik Gminy

Tel: 14 630 20 21

14 683 30 53 w. 121

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109