Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sekretarz

Drukuj
 1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu.

 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

  1) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie;

  2) nadzorowanie i przestrzeganie zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw;

  3) inicjowanie i organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników;

  4) zastępowanie Wójta i jego Zastępcy w czasie ich nieobecności lub niemożności pełnienia przez nich obowiązków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Urzędu;

  5) nadzór nad przygotowywaniem materiałów na obrady sesji Rady Gminy;

  6) przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzania określonych zakresów czynności pracownikom;

  7) przedstawianie Wójtowi propozycji dot. usprawnienia pracy Urzędu;

  8) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych z odbywaniem praktyk w  Urzędzie;

  9) przyjmowanie skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru;

  10) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;

  11) wykonywanie zadań z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich sołectw gminy;

  12) przygotowywanie informacji o działalności wójta w okresach międzysesyjnych;

  13) opracowywanie raportu o stanie gminy;

  14) dekretowanie przesyłek w formie papierowej i elektronicznej;

  15) opracowywanie projektu Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy  oraz projektów jego zmian;

  16) opracowywanie projektów statutu gminy i statutów sołectw oraz projektów ich zmian;

  17) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta oraz rejestru zarządzeń Kierownika Urzędu;

  18) prowadzenie rejestru instytucji kultury;

  19) prowadzenie ewidencji pieczęci, pieczątek i ich odcisków;

  20) wykonywanie zadań koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie;

  21) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

3. W ramach w/wym. zakresu zadań Sekretarz uprawniony jest do wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Urzędu. Polecenia te nie mogą dotyczyć zadań Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

4. Przy realizacji swoich zadań Sekretarz bezpośrednio nadzoruje realizację zadań przez  stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych oraz stanowisko ds. organizacyjno- administracyjnych, z wyjątkiem spraw kadrowych.


Osoby odpowiedzialne

mgr Małgorzata Mikrut

Stanowisko: Sekretarz Gminy

Tel: 14 630 20 15

14 683 30 53 w. 115

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109