Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zastępca Wójta

Drukuj

1. Zastępca Wójta zastępuje Wójta w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Jeżeli przepisy prawa, uchwały lub zarządzenia organów gminy tak stanowią, Zastępca Wójta wykonuje określone zadania i czynności po uzyskaniu od Wójta upoważnienia do ich wykonywania.

3. W przypadkach określonych w art. 28g ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Zastępca Wójta przejmuje zadania i kompetencje Wójta i wykonuje je przez czas określony w art. 28 g ust. 6 tej ustawy.

4. Do zadań Zastępcy Wójta należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu:

a) wydawania i zmiany zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg gminnych oraz zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych,

b) przenoszenia decyzji w sprawach zezwoleń, o których mowa w lit. a na rzecz innych podmiotów,

c) określania warunków zajęcia pasa drogowego oraz warunków jego przywrócenia do stanu poprzedniego,

d) orzekania o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego,

e) ustalania opłat za zajęcie pasa drogowego,

f) udostępniania kanałów technologicznych i ustalania opłat z tego tytułu,

g) wymierzania kar pieniężnych określonych przepisami prawa dotyczącymi dróg publicznych;

2) udział w odbiorach prac wykonywanych przez wykonawców;

3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem zadań przez jednostkę organizacyjną gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej.

5. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.


Osoby odpowiedzialne

mgr inż. Dorota Krzyżak

Stanowisko: Zastępca Wójta

Tel: 14 630 20 04

14 683 30 53 wew.104

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109