Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Stanowisko ds. obsługi prawnej

Drukuj

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Obsługi prawnej należy:

1) udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

2) udzielanie informacji o:

a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Gminy,

b) uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;

3) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;

4) wydawanie opinii pisemnych w sprawach:

a) skomplikowanych,

b) zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości,

c) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,

d) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

e) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

f) zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,

g) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

h) umorzenia wierzytelności i innych;

5) opiniowanie projektów:

a) uchwał Rady Gminy,

b) decyzji i zarządzeń Wójta,

c) umów i innych dokumentów;

6) zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu;

7) informowanie właściwych organów Gminy o niezasięgnięciu opinii prawnej w sprawach wymienionych w wyżej wymienionych sprawach;

8) reprezentowanie Urzędu przed urzędami i organami orzekającymi.


Osoby odpowiedzialne

mgr Halina Żmuda

Stanowisko: Radca prawny

Tel: 14 683 30 53 wew. 125

14 630 20 25

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109