Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Drukuj

DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT należą sprawy z zakresu:


1) podatków i opłat, a w szczególności:

a) ustalanie wysokości zobowiązań w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym od

osób fizycznych,

b) dokonywanie zmian w wymiarze,

c) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i

rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

d) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od

nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego,

e) prowadzenie kart pojazdów stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od środków

transportowych,

f) określanie wysokości zobowiązań osób prawnych i jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej w podatkach: od nieruchomości, od środków

transportowych, rolnym i leśnym oraz osób fizycznych w podatku od środków transportowych,

g) prowadzenie spraw związanych z:

- umarzaniem zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę w podatkach: od nieruchomości, od

środków transportowych, rolnym i leśnym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatku od środków transportowych od osób

fizycznych,

- odraczaniem terminów płatności podatków oraz rozkładaniem zapłaty podatków na raty,

- odraczaniem i rozkładaniem na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami

za zwłokę w podatkach, o których mowa w tiret pierwszym,

- wprowadzaniem, naliczaniem i umarzaniem opłaty prolongacyjnej,

- określaniem wysokości, stwierdzaniem i zwrotem nadpłaty oraz zaliczaniem wpłat i nadpłat na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, kosztów upomnienia oraz bieżących i przyszłych zobowiązań osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnym i leśnym oraz osób fizycznych w podatku od środków transportowych,

- stosowaniem i przyznawaniem ulg podatkowych,

h) wydawanie zaświadczeń oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń i ewidencji

przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń,

i) prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla należności pieniężnych od osób

prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z tytułu

podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego oraz od

osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych, bieżące księgowanie

wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat oraz przypisów i odpisów,

j) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności

pieniężnych, o których mowa w lit. i oraz postępowania zabezpieczającego;

2) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, a w szczególności dotyczące:

a) ewidencjonowania nieruchomości,

b) sprzedaży, zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste i dokonywania darowizny

nieruchomości,

c) oddawania w trwały zarząd nieruchomości,

d) wydzierżawiania, wynajmowania, użyczania i oddawania w użytkowanie nieruchomości,

e) przekazywania nieruchomości na cele szczególne,

f) ustalania cen i opłat dotyczących nieruchomości oraz umarzania, odraczania terminu

płatności i rozkładania na raty należności pieniężnych z tego tytułu,

g) nabywania nieruchomości,

h) wyrażania zgody na wejście w teren nieruchomości gminnych, z wyjątkiem dróg;

3) ochrony zwierząt, a w szczególności:

a) wydawanie decyzji w przedmiocie czasowego odebrania właścicielowi lub opiekunowi

zwierzęcia,

b) wydawanie, zmiana i cofanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa

rasy uznawanej za agresywną,

c) wykonywanie postanowień sądu o czasowym odebraniu skazanemu zwierzęcia,

d) przygotowywanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt i przekazywanie go do zaopiniowania właściwym

podmiotom

Osoby odpowiedzialne

mgr Anna Kos

Stanowisko: Mł. referent

Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, a w szczególności:

1. ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych,

2. dokonywanie zmian w wymiarze,

3. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

4. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,

5. prowadzenie spraw związanych z:
a) odraczaniem terminów płatności podatków oraz rozkładaniem zapłaty podatków na raty,
b) wprowadzaniem, naliczaniem i umarzaniem opłaty prolongacyjnej,
c) stosowaniem i przyznawaniem ulg podatkowych,

6. wydawanie zaświadczeń oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń i ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń.

Małgorzata Szewczyk

Stanowisko: Podinspektor

Tel: 14 630 20 24

14 683 30 53 wew. 124

1. Prowadzenie spraw z zakresu podatków: od nieruchomości, od środków transportowych,

rolnego i leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających

osobowości prawnej oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

a w szczególności:

1) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem

prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

2) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru

podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego,

3) prowadzenie kart pojazdów stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od

środków transportowych,

4) określanie wysokości zobowiązań podatkowych,

5) wykonywanie zadań związanych z:

a) umarzaniem zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę,

b) odraczaniem terminów płatności podatków oraz rozkładaniem zapłaty podatków na raty,

c) odraczaniem i rozkładaniem na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz

z odsetkami za zwłokę,

d) wprowadzaniem, naliczaniem i umarzaniem opłaty prolongacyjnej,

e) określaniem wysokości, stwierdzaniem i zwrotem nadpłaty oraz zaliczaniem wpłat

i nadpłat na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,

kosztów upomnienia oraz bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych,

6) wydawanie zaświadczeń oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń i ewidencji

przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń,

7) prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla należności pieniężnych,

bieżące księgowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat oraz przypisów i odpisów,

8) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń

pieniężnych i postępowania zabezpieczającego.

2. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, a w szczególności dotyczące:

1) ewidencjonowania nieruchomości,

2) sprzedaży, zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste i dokonywania darowizny

nieruchomości,

3) oddawania w trwały zarząd nieruchomości,

4) wydzierżawiania, wynajmowania, użyczania i oddawania w użytkowanie

nieruchomości,

5) przekazywania nieruchomości na cele szczególne,

6) ustalania cen i opłat dotyczących nieruchomości oraz umarzania, odraczania terminu

płatności i rozkładania na raty należności pieniężnych z tego tytułu,

7) nabywania nieruchomości,

8) wyrażania zgody na wejście w teren nieruchomości gminnych, z wyjątkiem dróg.

3. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt, a w szczególności:

1) wydawanie decyzji w przedmiocie czasowego odebrania właścicielowi lub

opiekunowi zwierzęcia,

2) wydawanie, zmiana i cofanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie

psa rasy uznawanej za agresywną,

3) wykonywanie postanowień sądu o czasowym odebraniu skazanemu zwierzęcia,

4) przygotowywanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt i przekazywanie go do zaopiniowania

właściwym podmiotom.


mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109