Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Stanowisko ds. organizacyjno - administracyjnych

Drukuj

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds organizacyjno- administracyjnych należy :

1) prowadzenie spraw kadrowych w Urzędzie, a w szczególności:

    a) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

    b) prowadzenie ewidencji kadrowej,

    c) przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło,

    d) pomoc przy dokonywaniu okresowych ocen pracowników,

    e) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

    f) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

    g) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,

    h) prowadzenie spraw płacowych w tym dot. nagród jubileuszowych,

    i) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych oraz ewidencji wyjazdów służbowych,

    j) prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,

    k) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych z odbywaniem stażu  w Urzędzie;

2) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez skazanych kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej;

3) gromadzenie i przechowywanie oświadczeń oraz informacji pracowników Urzędu oraz kierowników i pracowników  gminnych jednostek organizacyjnych określonych w przepisach antykorupcyjnych;

4) prowadzenie rejestrów upoważnień i pełnomocnictw;

5) zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjno-biurowej Rady Gminy i jej Komisji, a w szczególności:

    a) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy w przygotowywaniu projektów uchwał  Rady Gminy oraz innych materiałów na posiedzenia Rady Gminy oraz jej Komisji,

    b) kompletowanie i przechowywanie uchwał Rady Gminy,

    c) przygotowywanie materiałów do projektów planu pracy Rady Gminy i jej Komisji,

    d) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji Rady Gminy oraz posiedzeń jej Komisji,

    e) protokołowanie sesji Rady Gminy oraz posiedzeń  jej Komisji,

    f) prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, rejestru interpelacji i zapytań radnych, rejestru wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Rady Gminy oraz  innych z zakresu wykonywanych zadań,

    g) przygotowywanie tematyki sesji Rady Gminy i posiedzeń jej Komisji oraz kompletowanie materiałów będących przedmiotem tych obrad,

    h) przekazywanie uchwał, wniosków i opinii z obrad Rady Gminy i jej Komisji odpowiednim organom, jednostkom, komórkom organizacyjnym i samodzielnym stanowiskom pracy do realizacji,

    i) opracowywanie sprawozdań, analiz i ocen z działalności własnej Rady Gminy i jej Komisji;

6) obsługa techniczna sesji Rady Gminy oraz jej Komisji;

7) prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę oraz udostępnianie ich do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego;

8) prowadzenie spraw z zakresu wyboru ławników;

9) obsługa sprawozdawczości statystycznej w ramach portalu sprawozdawczego;

10) prowadzenie archiwum zakładowego;

11) bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie;

12) zamieszczanie danych na stronie internetowej Gminy;

13) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;

14) prowadzenie strony Gminy na portalu www.facebook.com.


Osoby odpowiedzialne

Lucyna Gajda

Stanowisko: Inspektor

Tel: 14 630 20 16

14 683 30 53 w. 116

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109