Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 stycznia 2004 r. sprawie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 2004-05-27
Zarządzenie Nr 1a/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2004-05-27
Zarządzenie Nr 2/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2004-05-27
Zarządzenie Nr 3/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. 2004-06-01
Zarządzenie Nr4/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkaniowego. 2004-06-01
Zarządzenie Nr 5/04 Wójt Gminy Jodłowa z dnia 20 stycznia w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, będących własnością Gminy Jodłowa lub pozostających we władaniu Gminy Jodłowa 2004-06-01
Zarządzenie Nr 6/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, będącej własnościśą Gminy Jodłowa 2004-06-01
Zarządzenie Nr 7/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie umorzenia części należnego czynszu za wynajem lokalu użytkowego gabinetu stomatologicznego oraz sprzętu stomatologicznego. 2004-06-01
Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2004-06-02
Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej 2004-06-03
Zarządzenie Nr 10/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2004-06-03
Zarządzenie Nr 11/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej. 2004-06-03
Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej. 2004-06-02
Zarządzenie Nr 13/04 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu zamierzeń obrony cywilnej gminy Jodłowa w 2004 r. 2004-08-02
Zarządzenie Nr 14/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia10 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2003 r. 2004-07-07
Zarządzenie Nr 15/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie wypłacenia premii dla dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej 2004-07-01
Zarządzenie Nr 16/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2004-07-01
Zarządzenie Nr 17/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r. 2004-07-01
Zarządzenie Nr 18/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy. 2004-07-01
Zarządzenie Nr 19/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2004-07-02
Zarządzenie Nr 20/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r. 2004-07-02
Zarządzenie Nr 21/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Dęborzyn celem dokonania wyboru sołtysa. 2004-07-02
Zarządzenie Nr 22/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne. 2004-07-06
Zarządzenie Nr 23/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r. 2004-07-06
Zarządzenie Nr 24/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej. 2004-07-06
Zarządzenie 25/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Sztogrin - pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej. 2004-07-06
Zarządzenie Nr 26/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych. 2004-07-06
Zarządzenie Nr 27/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw rozwoju lokalnego. 2004-07-06
Zarządzenie Nr 28/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r. 2004-07-09
Zarządzenie Nr 29/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 maja w sprawie planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dębowa na 2004 r. 2004-08-04
Zarządzenie Nr 30/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2004 r. 2004-08-04
Zarządzenie Nr 31/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa - Wisowa na 2004 r. 2004-08-04
Zarządzenie Nr 32/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2004 r. 2004-08-04
Zarządzenie Nr 33/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2000 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29.20.2000 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczzeń socjalanych. 2004-07-09
Zarządzenie Nr 34/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielenia zaliczki Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodlowej 2004-07-09
Zarządzenie Nr 35/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r. 2004-07-16
Zarządzenie Nr 36/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2004 r. 2004-08-05
Zarządzenie Nr 37/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2004 r. 2004-08-05
Zarządzenie Nr 38/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Zagórze na 2004 r. 2004-08-05
Zarządzenie Nr 39/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r. 2004-07-16
Zarządzenie Nr 40/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2004-07-20
Zarządzenie Nr 41/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2004-07-30
Zarządzenie Nr 42/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2004-08-02
Zarządzenie Nr 43/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko. 2004-08-02
Zarządzenie Nr 44/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2004-08-02
Zarządzenie Nr 45/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2004-08-02
Zarządzenie Nr 46/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne. 2004-08-02
Zarządzenie Nr 47/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r. 2004-09-09
Zarządzenie Nr48/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 02 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2004r. 2004-09-10
Zarządzenie Nr 49/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne 2004-09-10
Zarządzenie Nr 50/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 sierpnia 2004r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2004-09-10
Zarządzenie Nr 51/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe w gminie Jodłowa 2004-09-10
Zarządzenie Nr 52/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2004-09-10
Zarządzenie Nr 53/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2005 rok przez gminne jednostki budżetowe, zakład budżetowy i instytucje kultury oraz opracowania zbiorczego zestawi 2004-09-10
Zarządzenie Nr 54/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 12 września 2004r. 2004-09-13
Zarządzenie Nr 55/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie oceny cząstkowej pracy zawodowej Pana Jana Kaczki - dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2004-09-13
Zarządzenie Nr 56/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2004-09-13
Zarządzenie Nr 57/04 Wójt Gminy Jodłowa z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2004-09-13
Zarządzenie Nr 58/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok 2004-09-13
Zarządzenie Nr 58a/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2004-09-28
Zarządzenie Nr 59/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2004-09-28
Zarządzenie Nr 60/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej 2004-09-28
Zarządzenie Nr 61/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na wrzesień 2004 r. 2004-11-24
Zarządzenie Nr 62/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06 września 2004 r. w sprawie oceny cząstkowej pracy zawodowej Pani Anny Muszyńskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Jodłowej 2004-11-24
Zarządzenie Nr 63/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r. 2004-11-24
Zarządzenie Nr 64/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 września 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny 2004-11-24
Zarządzenie Nr 65/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 września 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na wrzesień 2004 roku 2004-11-24
Zarządzenie Nr 66/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 wrzesień 2004 r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2004 rok. 2004-11-24
Zarządzenie Nr 67/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 września 2004 roku w sprawie wypłacenia świadczenia urlopowego dla dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej 2004-11-24
Zarządzenie Nr 68/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Zagórze na 2004 rok. 2004-11-24
Zarządzenie Nr 69/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04 października 2004 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2004 rok 2004-11-24
Zarządzenie Nr 70/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04 października 2004 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2004 r. 2004-11-25
Zarządzenie Nr 71/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04 października 2004 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2004 rok 2004-11-25
Zarządzenie Nr 72/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04 października 2004 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Wisowa na 2004 rok 2004-11-25
Zarządzenie Nr 73/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04 października 2004 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dębowa na 2004 rok 2004-11-25
Zarządzenie Nr 74/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2004-11-29
Zarządzenie Nr 75/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08 października 2004 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na październik 2004 roku. 2005-01-05
Zarządzenie nr 76/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na październik 2004 roku 2005-01-05
Zarządzenie nr 77/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 październiaka 2004 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodlowa na listopad 2004 roku 2005-01-05
Zarządzenie nr 78/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie projektu budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok 2005-02-15
Zarządzenie Nr 79/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2005-02-15
Zarządzenie Nr 80/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2004 rok 2005-02-17
Zarządzenie Nr 81/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 listopada 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2004 rok 2005-02-17
Zarządzenie Nr 82/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na listopad 2004 roku 2005-02-17
Zarządzenie Nr 83/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2004 rok 2005-02-17
Zarządzenie Nr 84/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na listopad 2004 roku 2005-02-17
Zarządzenie Nr 85/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2005-02-17
Zarządzenie Nr 86/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na grudzień 2004 r. 2005-02-18
Zarządzenie Nr 87/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2005-02-18
Zarządzenie Nr 88/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na grudzień 2004 r. 2005-02-18
Zarządzenie Nr 89/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne 2005-02-18
Zarządzenie Nr 90/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 grudnia 2004 w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne Gminy Jodłowa 2005-02-24
Zarządzenie Nr 91/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2005-02-24
Zarządzenie Nr 92/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2004 rok 2005-02-24
Zarządzenie Nr 93/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na grudzień 2004 roku 2005-02-24
Zarządzenie Nr 94/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2005-02-24
Zarządzenie Nr 95/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na grudzień 2004 roku. 2005-02-24
Zarządzenie Nr 96/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gm.Jodłowana 2005 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej... 2005-02-24
Zarządzenie Nr 97/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na grudzień 2004 roku. 2005-02-24


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2005-04-21