Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2006-02-03
Zarządzenie Nr 2/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku 2006-02-03
Zarządzenie Nr 3/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2006-03-16
Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2006-03-27
Zarządzenie Nr 5/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 luty 2006 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Jodłowa na 2006 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawam 2006-03-28
Zarządzenie Nr 6/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2006-03-28
Zarządzenie Nr 7/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2006-04-04
Zarządzenie Nr 8/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie udzielenia upoważnienia p.o.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2006-04-04
Zarzadzenie Nr 9/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2006-04-04
Zarządzenie Nr 10/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie: wyznaczenia składu osobowego Gminnego Zespołu Reagowania w gminie Jodłowa 2006-04-04
Zarządzenie 11/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2006-04-04
Zarzadzenie Nr 12/06Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2006-04-04
Zarządzenie Nr 13/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2005 rok 2006-04-06
Zarządzenie Nr 14/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2006-04-21
Zarządzenie Nr 15/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego 2006-04-07
Zarzadzenie Nr 16/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie organizacji naboru kandydatów na wolne stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2006-04-07
Zarządzenie Nr 17/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2006-04-07
Zarządzenie Nr 18/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-05-04
Zarządzenie Nr 19/06 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Jodłowa 2006-05-31
Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie organizacji systemu ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie gminy Jodłowa 2006-05-31
Zarządzenie Nr 21/06 Wójta Gminy w Jodłowej - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Jodłowa w 2006 roku. 2006-05-31
Zarządzenie Nr 22/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-05-31
Zarządzenie Nr 23/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2006-05-31
Zarządzenie Nr 24/06 Wójta Gminy Jodłowa z dn.24.05.06r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,... 2006-05-30
Zarządzenie Nr 25/06 Wójta Gminy Jodłowa z dn.24.05.2006r.w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk ... 2006-05-30
Zarządzenie Nr 26/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2006-06-05
Zarządzenie Nr 27/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2005 rok 2006-06-06
Zarządzenie Nr 28/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2006-07-10
Zarządzenie Nr 29/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2006 r w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2006-07-10
Zarządzenie Nr 30/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodlowej 2006-07-10
Zarządzenie Nr 31/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Jodłowa 2006-07-10
Zarządzenie Nr 32/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2006-07-10
Zarządzenie Nr 33/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2005 rok 2006-07-10
Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2006-07-10
Zarządzenie Nr 35/06 Wojta Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia planów finansowo - rzeczowych sołectw Gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-08-22
Zarządzenie Nr 36/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 czerwiec 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-08-22
Zarzadzenie Nr 37/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2006-08-22
Zarządzenie Nr 38/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2006-08-22
Zarządzenie Nr 39/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2006-08-22
Zarządzenie Nr 40/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2006-08-22
Zarządzenie Nr 41/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2006-08-23
Zarządzenie Nr 42/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-08-23
Zarządzenie Nr 43/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki 2006-08-23
Zarządzenie Nr 44/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2006 roku 2006-08-23
Zarządzenie Nr 45/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie nr 42/06 w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-08-23
Zarządzenia Nr 46/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2006-08-23
Zarządzenie Nr 47/06 Wójta gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wdzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko. 2006-10-18
Zarzadzenie Nr 48/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2006-10-18
Zarządzenie Nr 49/06 Wójta gminy Jodłowa z dnia 24.08.2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2006-10-18
Zarządzenie Nr 50/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2006-10-18
Zarządzenie Nr 51/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budzecie gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-09-15
Zarządzenie Nr 52/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budzetu na 2007 rok 2006-10-19
Zarządzenie Nr 53/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2006-10-19
Zarządzenie Nr 54/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2006-10-19
Zarządzenie Nr 55/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-10-19
Zarządzenie Nr 56/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2006-10-19
Zarządzenie Nr 57/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 września 2006 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2006-10-27
Zarządzenie Nr 58/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 września 2006 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego 2006-10-27
Zarządzenia Nr 59/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-10-27
Zarządzenie Nr 60/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2006-11-17
Zarządzenie Nr 61/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2006-11-22
Zarządzenie Nr 62/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2006 rok. 2006-11-22
Zarzadzenia Nr 63/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2006-11-28
Zarządzenie Nr 64/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie projektu budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok. 2006-11-16
Zarządzenie Nr 65/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na 2007 rok lata następne 2006-11-16
Zarządzenie Nr 66/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego 2006-11-16
Zarządzenie Nr 67/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-11-28
Zarządzenie Nr 68/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 2006-11-28
Zarządzenie Nr 69/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2006-12-11
Zarządzenie Nr 70/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 listopad 2006 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2006-12-11
Zarządzenie Nr 71/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 listopad 2006 r. w sprawie zmian w budzecie gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-12-11
Zarządzenie Nr 72/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2006-12-11
Zarządzenie Nr 73/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2006-12-11
Zarządzenie Nr 74/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Jodłowa 2006-12-11
Zarządzenie Nr 75/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2006-12-11
Zarządzenie Nr 76/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia zastępcy Wójta Gminy Jodłowa do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem 2006-12-18
Zarządzenie Nr 77/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2006 rok 2007-01-05
Zarządzenie Nr 78/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budzecie gminy Jodłowa na 2006 rok 2007-01-05
Zarządzenie Nr 79/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci położonych w Dzwonowej, stanowiących mienie komunalne gminy Jodłowa. 2007-01-05
Zarzadzenie Nr 80/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady rady Gminy 2007-01-05
Zarządzenie Nr 81/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2006 rok 2007-01-09
Zarządzenie Nr 82/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne. 2007-01-10
Zarządzenie Nr 83/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29grudnia 2006 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2007-01-10
Zarządzenie Nr 84/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2006 rok 2007-01-10


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2006-02-03