Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko 2017-02-16
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występpującego w ciągu roku przejściowego deficytu 2017-02-16
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia złożonych projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2017-02-16
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej 2017-02-16
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16.01.2017 r. sprawie powołania Komisji do weryfikacji Deklaracji mieszkaców o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020, III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE 2017-02-16
Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok. 2017-02-16
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2017-02-17
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2017-02-17
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2017-02-17
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2017-02-17
Zarządzenie Nr 11/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Jodłowa 2017-03-20
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2017-03-20
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 lutego 2017r. zmieniające Zarządzenie nr 121/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.10.2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Jodłowa 2017-03-20
Zarządzenie Nr 14/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Jodłowa nieruchomości położonej w Dębowej 2017-03-20
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-03-20
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 marca 2017r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2017-03-20
Zarządzenie Nr 17/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 marca 2017r. w sprawie przedłożenia raportu z wykonywania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa w 2016r 2017-03-20
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 marca 2017r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia złożonych projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2017-03-20
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2016 rok 2017-03-20
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 marca 2017r. dotyczące wyboru projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa i ustalenia wysokości dotacji 2017-03-20
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 marca 2017r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2017-03-20
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2017-04-27
Zarządzenie Nr 23/17 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jodłowa w 2017 roku 2017-04-27
Zarządzenie Nr 24/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-04-28
Zarządzenie Nr 25/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2017-04-28
Zarządzenie Nr 26/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2017-04-28
Zarządzenie Nr 27/17 Wójta Gminy Jodłowa 2017-04-28
Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2017-04-28
Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.05.2017 w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2017 rok 2017-05-15
Zarządzenie Nr 30/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.05.2017r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Wisowa na 2017 rok 2017-05-15
Zarządzenie Nr 31/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.05.2017r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dębowa na 2017 rok 2017-05-15
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.05.2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2017 rok 2017-05-15
Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.05.2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Zagórze na 2017 r. 2017-05-15
Zarządzenie Nr 34/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Jodłowa 2017-05-15
Zarządzenie Nr 35/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 maja 2017r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Jodłowa 2017-05-15
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2017-05-15
Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-06-06
Zarządzenie 38/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany wynajmowanego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej 2017-06-06
Zarządzenie Nr 39/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2017-06-06
Zarządzenie Nr 40/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-06-06
Zarządzenie Nr 41/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2017-06-06
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogloszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2017r. w zakresie działalności: Upowszechnianie kultury fizycznej proprzez organizację imprezy sportowo - rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Jodłowa 2017-06-06
Zarządzenie Nr 43/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.05.2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2017 rok 2017-06-06
Zarządzenie Nr 44/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.05.2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2017r. 2017-06-06
Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2017-06-07
Zarządzenie Nr 46/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wrunków przyznawania oraz warunków i sposobu wypłacania nagród dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2017-06-07
Zarządzenie Nr 47/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01 czerwca 2017 r w sprawie nadania numerów przystankom komunikacyjnym ustytuowanym na terenie gminy Jodłowa 2017-06-07
Zarządzenie Nr 48/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2017-06-07
Zarządzenie Nr 49/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2017-08-07
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Jodłowa w 2017 roku 2017-08-07
Zarządzenie Nr 51/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2016 rok 2017-08-07
Zarządzenie Nr 52/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2017-08-07
Zarządzenie Nr 53/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2017-08-07
Zarządzenie Nr 54/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-07
Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-08-07
Zarządzenie Nr 56/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2017-08-07
Zarządzenie Nr 57/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2017-08-08
Zarządzenie Nr 58/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej 2017-08-08
Zarządzenia Nr 59/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2017-08-08
Zarządzenie Nr 60/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najemw drodze bezprzetargowej 2017-08-08
Zarządzenie Nr 61/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej 2017-08-08
Zarządzenie Nr 62/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-08-08
Zarządzenie Nr 63/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej oraz wyznaczenia terminu konkursu 2017-08-08
Zarządzenie Nr 64/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 55/17 w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-08-08
Zarządzenie Nr 65/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2017-08-08
Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2017-10-06
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania publicznego w 2017 r. w zakresie działalności: upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2017-10-06
Zarządzenie Nr 68/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2017-10-06
Zarządzenie Nr 69/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2017 roku 2017-10-06
Zarządzenie Nr 70/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej. 2017-10-06
Zarządzenie Nr 71/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok 2017-10-16
Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Jodłowej 2017-10-16
Zarządzenie Nr 73/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-10-16
Zarządzenie Nr 74/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2017 rok. 2017-10-16
Zarządzenie Nr 75/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołani Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2017-10-16
Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w następującym zakresie: upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2017-10-16
Zarządzenie Nr 77/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2017 rok 2017-10-16
Zarządzenie Nr 78/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2017-10-16
Zarządzenie Nr 79/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2017 roku 2017-10-16
Zarządzenie Nr 80/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej 2017-10-16
Zarządzenie Nr 81/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2017-10-16
Zarządzenie Nr 82/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.09.2017 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Zagórze na 2017 rok 2017-10-18
Zarządzenie Nr 83/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08 września 2017 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2017-10-18
Zarządzenie Nr 84/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2017-10-18
Zarządzenie Nr 85/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego 2017-10-18
Zarządzenie Nr86/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 września 2017r. W sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-10-18
Zarządzenie Nr 87/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 roku 2017-10-18
Zarządzenie Nr 88/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2017-10-18
Zarządzenie Nr 89/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2017-10-18
Zarządzenie Nr 90/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 października 2017r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego 2018-03-14
Zarządzenie Nr 91/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 października 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 134/16 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Jodłowa oraz jej jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego 2018-03-14
Zarządzenie Nr 92/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2018-03-14
Zarządzenie Nr 93/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2018-03-14
Zarządzenie Nr 94/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2018-03-14
Zarządzenie Nr 95/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 października 2017r. W sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2018-03-14
Zarządzenie Nr 96/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2018-03-14
Zarządzenie Nr 97/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2018-03-14
Zarządzenie Nr 98/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-03-14
Zarządzenie Nr 99/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2018-03-14
Zarządzenie Nr 100/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie zmiany do planu finansowego-rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2017 rok 2018-03-14
Zarządzenie Nr 101/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2017r, w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2017 rok. 2018-03-14
Zarządzenie Nr 102/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2017 rok 2018-03-14
Zarządzenie Nr 103/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2018-03-14
Zarządzenie Nr 104/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Jodłowa 2018-03-14
Zarządzenie Nr 105/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2018-03-14
Zarządzenie Nr 106/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-03-14
Zarządzenie Nr 107/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2018-03-14
Zarządzenie Nr 108/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-03-14
Zarządzenie Nr 109/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia z 29 listopada 2017r. w sprawie nadania numerów przystankom komunikacyjnym usytuowanym na terenie gminy Jodłowa 2018-03-14
Zarządzenie Nr 110/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2018-03-14
Zarządzenie Nr 111/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2018-03-14
Zarządzenie Nr 112/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2018-03-14
Zarządzenie Nr 113/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w użyczenie działki mienia komunalnego oraz lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2018-03-14
Zarządzenie Nr 114/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego, stanowiącego mienie komunalne 2018-03-14
Zarządzenie Nr 115/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2018-03-14
Zarządzenie Nr 116/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-03-14
Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 2017-12-21
Zarządzenie Nr 118/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej ,wzoru oświadczenia kandydata na członka Rady Sołeckiej o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności ,wzoru wykazu wyborców popierających zgłoszenie kandydata na członka Rady Sołeckiej oraz wzoru zgłoszenia kandydata na członka komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rad Sołeckich na terenie gminy Jodłowa 2017-12-21
Zarządzenie Nr 119/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2017r.w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania oraz wzoru protokołu głosowania i wyniku wyborów w wyborach uzupełniających do Rad Sołeckich w gminie Jodłowa 2017-12-21
Zarządzenie Nr 120/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2017r.w sprawie ustalenia wzorów protokołów obsadzenia mandatów członków Rady Sołeckiej bez głosowania w wyborach uzupełniających do Rad Sołeckich w gminie Jodłowa 2017-12-21
Zarządzenie Nr 121/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2018-03-19
Zarządzenie Nr 122/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2018-03-19
Zarządzenie Nr 123/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia zmian regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej 2018-03-19
Zarządzenie Nr 124/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2018-03-19
Zarządzenie Nr 125/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2018-07-18


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2017-02-16