Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XV/1/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgidy na zawarcie porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim 2008-02-14
Uchwała Nr XV/2/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 2008-02-15
Uchwała Nr XV/3/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-02-15
Uchwała Nr XV/4/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie 2008-02-15
Uchwała Nr XV/5/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2008 rok oraz zmian budżetu gminy 2008-02-15
Uchwała Nr XV/6/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2008-02-15
Uchwała Nr XVI/7/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jodłowa, sołectwo Jodłowa Dolna 2008-03-20
Uchwała Nr XVI/8/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zmiany planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-03-20
Uchwała Nr XVI/9/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatwych prowadzonych przez gminę Jodłowa 2008-03-20
Uchwała Nr XVI/10/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2008 rok określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa 2008-03-20
Uchwała Nr XVI/11/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa 2008-03-26
Uchwała Nr XVI/12/08 Rady Gminy Jodłowa zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jodłowa 2008-03-26
Uchwała Nr XVI/13/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata 2008-03-26
Uchwała Nr XVI/14/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2008 rok oraz zmian budżetu gminy 2008-03-26
Uchwała Nr XVI/15/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2008-03-26
Uchwała Nr XVI/16/08 Rady Gminy JodŁowa z dnia 27 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-03-26
Uchwała Nr XVI/17/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008r w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o finansowanie projektu "nowy zawód lepsze jutro dla mieszkańców Gminy Jodłowa"realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie 2008-03-26
Uchwała Nr XVI/18/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Jodłowa do zatwierdzenia projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-03-26
Uchwała Nr XVI/19/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2008-03-26
Uchwała Nr XVII/20/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z budżetu gminy Jodłowa za 2007 rok 2008-04-09
Uchwała Nr XVII/21/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jodłowa 2008-04-09
Uchwała Nr XVII/22/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2008r. oraz zmian budżetu gminy 2008-04-09
Uchwała Nr XVII/23/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008-04-09
Uchwała Nr XVII/24/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu bankowego na zadanie "Modernizacja budynku UG, w tym:termomodernizacja" , ze wskazaniem na etap dotyczący termomodernizacji budynku 2008-04-09
Uchwała Nr XVII/25/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2008r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o finansowanie projektu "Nowy zawód lepsze jutro dla mieszkańców Gminy Jodłowa", realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie 2008-04-09
Uchwała Nr XVII/26/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jodłowa 2008-04-09
Uchwała Nr XVIII/27/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2008 rok oraz zmian budżetu gminy 2008-05-09
Uchwała Nr XVIII/28/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu bankowego na zadanie "Modernizacja budynku UG, w tym:termomodernizacja", ze wskazaniem na etap dotyczący termomodernizacji 2008-05-09
Uchwała Nr XVIII/29/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłowa 2008-05-09
Uchwała Nr XVIII/30/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 2008-05-09
Uchwała Nr XVIII/31/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Jodłowa - do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-05-09
Uchwała Nr XIX/32/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jodłowa 2008-06-13
Uchwała Nr XIX/33/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-06-13
Uchwała Nr XIX/34/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2008r. w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do 2008-08-22
Uchwała Nr XIX/35/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 2008-08-22
Uchwała Nr XX/36/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-08-22
Uchwała Nr XXI/37/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działek 2008-10-01
Uchwała Nr XXI/38/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2008-10-01
Uchwała Nr XXI/39/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie załatwienia skargi Pana ***** na działalność Wójta Gminy Jodłowa i p.o. Kierownika GZGK w Jodłowej 2008-10-01
Uchwała Nr XXI/40/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2008 rok oraz zmian budżetu gminy 2008-10-01
Uchwała Nr XXI/41/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jodłowa" 2008-10-02
Uchwała Nr XXI/42/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jodłowa" 2008-10-02
Uchwała Nr XXI/43/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia Statutu "Związku Gmin Powiatu Dębickiego" 2008-10-02
Uchwała Nr XXI/44/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Jodłowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2008-10-02
Uchwała Nr XXI/45/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Jodłowa do zatwierdzania projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-10-02
Uchwała Nr XXI/46/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:"Edukacja dla małych jodłowian - organizacja punktu przedszkolnego" 2008-10-02
Uchwała Nr 47/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-10-24
Uchwała Nr XXII/48/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu bankowego na zadanie "Modernizacja budynku UG, w tym: termomodernizacja", ze wskazaniem na etap dotyczący termomodernizacji 2008-10-24
Uchwała Nr XXII/49/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2008-10-24
Uchwała Nr XXII/50/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 października 2008r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn"Modernizacja budynku Nr 5 - Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej" 2008-10-24
Uchwała Nr XXII/51/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 października 2008 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2008-10-24
Uchwała Nr XXII/52/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-10-24
Uchwała Nr XXII/53/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 października 2008r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2008-10-24
Uchwała Nr XXII/54/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-10-24
Uchwała Nr XXIII/55/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 2008-11-27
Uchwała Nr XXIII/56/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2008-11-27
Uchwała Nr XXIII/57/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej 2008-12-01
Uchwała Nr XXIII/58/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XXI/39/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. 2008-12-01
Uchwała Nr XXIII/59/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2008-12-01
Uchwała Nr XXIII/60/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2008 rok oraz zmian budżetu gminy 2008-12-01
Uchwała Nr XXIII/61/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2009 roku 2008-12-01
Uchwała Nr XXIII/62/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2008-12-01
Uchwała Nr XXIII/63/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2009 rok 2008-12-01
Uchwała Nr XXIII/64/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Jodłowa 2008-12-01
Uchwała Nr XXIII/65/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Jodłowa środków finansowych na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 2008-12-01
Uchwała Nr XXIII/66/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na poczet środków na 2009 rok 2008-12-01
Uchwała Nr XXIII/67/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na poczet środków na 2009 rok 2008-12-01
Uchwała Nr XXIII/68/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2008-12-01
Uchwała Nr XXIII/69/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2008-12-01
Uchwała Nr XXIV/70/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2009 rok. 2009-01-07
Uchwała Nr XXIV/71/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony 2009-01-07
Uchwała Nr XXIV/72/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2017 2009-01-07
Uchwała Nr XXIV/73/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek służących do naliczania kosztów podróży służbowych realizowanych przez radnych gminy Jodłowa pojazdami samochodowymi nie będącymi własością gminy 2009-01-07
Uchwała Nr XXIV/74/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2009-01-07
Uchwała Nr XXIV/75/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarvie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2009-01-07
Uchwała Nr XXIV/76/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2009-01-07
Uchwała Nr XXIV/77/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2009-01-07
Uchwaą Nr XXIV/78/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2009-01-07
Uchwała Nr XXIV/79/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do reprezentowania Rady Gminy Jodłowa w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie 2009-01-07
Uchwała Nr XXIV/80/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jodłowa 2009-01-07
Uchwała Nr XXIV/81/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2008 rok 2009-01-07
Uchwała Nr XXIV/82/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie 2009-01-07
Uchwała Nr XXIV/83/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Budowa wodociągów w Gminie Jodłowa" 2009-01-07
Uchwała Nr XXIV/84/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2009 rok 2009-01-07
Uchwała Nr XXIV/85/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-01-07


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2008-02-14