Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr IV/1/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-06-06
Uchwała Nr IV/2/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jodłowa na lata 2007 - 2011 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2007-06-06
Uchwała Nr IV/3/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji 2007-06-06
Uchwała Nr IV/4/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i przyjęcia Statutu tego Związku oraz wyrażenia zgody na wniesienie majątku do związku 2007-06-06
Uchwała Nr IV/5/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stowarzyszenia samorządów terytorialnych Województwa Podkarpackiego 2007-06-06
Uchwała Nr IV/6/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2007-06-06
Uchwała Nr IV/7/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2007-06-06
Uchwała Nr IV/8/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2007-06-06
Uchwała Nr IV/9/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 2007-06-06
Uchwała Nr IV/10/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2007-06-06
Uchwała Nr IV/11/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 luty 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-06-06
Uchwała Nr V/12/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2007 r. określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymia 2007-06-11
Uchwała Nr V/13/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa 2007-06-11
Uchwała Nr V/14/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa 2007-06-11
Uchwała Nr V/15/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2007-06-11
Uchwała Nr V/16/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochody gminy 2007-06-11
Uchwała Nr V/17/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-06-11
Uchwała Nr V/18/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Jodłowej, stanowiącej mienie komunalne gminy Jodłowa 2007-06-11
Uchwała Nr V/19/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2006 rok 2007-06-11
Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jodłowa 2007-06-11
Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2007 rok oraz zmian budżetu gminy 2007-06-11
Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Powiatu Dębickiego 2007-06-11
Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26.03.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-06-11
Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem 2007-06-11
Uchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn."Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Jodł 2007-06-11
Uchwała Nr VI/26/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-06-11
Uchwała Nr VI/27/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-06-11
Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2007-06-11
Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2007-06-11
Uchwały Nr VI/30/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie udzielenia 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu za przekazane nieruchomości stanowiące własność Gminy Jodłowa, Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2007-06-11
Uchwała Nr VII/31/07 rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia Statutu 2007-10-25
Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum w gminie Jodłowa 2007-10-25
Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Jodłowej 2007-10-25
Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku 2007-10-25
Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2007 rok oraz zmian budżetu gminy 2007-10-25
Uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie "Przebudowa czaszy wysypiska odpadów komunalnych w Jodłowej" 2007-10-25
Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu bankowego na zadanie 2007-10-25
Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2007 roku uchylająca uchwałę w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej. 2007-10-25
Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-10-25
Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2007-10-26
Uchwała Nr IX/41/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku 2007-10-26
Uchwała Nr IX/42/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2007 rok oraz zmian budżetu gminy 2007-10-26
Uchwała Nr IX/43/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie 2007-10-26
Uchwała Nr IX/44/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu bankowego na zadanie 2007-10-26
Uchwała Nr IX/45/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2007 rok oraz zmian budżetu gminy 2007-10-26
Uchwała Nr X/46/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2007 roku 2007-10-26
Uchwała Nr X/47/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników orzekających w sądach powszechnych na kadencję 2007-2011 2007-10-26
Uchwała Nr X/48/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2007 rok oraz zmian budżetu gminy 2007-10-26
Uchwała Nr X/49/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 2007-10-26
Uchwała Nr X/50/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie 2007-10-26
Uchwała Nr XI/51/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-10-26
Uchwała Nr XI/52/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2007-10-26
Uchwała Nr XII/53/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2007r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych na kadencję 2007-2011 2007-10-31
Uchwała Nr XII/54/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2007r. w sprawie zmiany planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-10-31
Uchwała Nr XII/55/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2007r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 2007-11-20
Uchwała Nr XII/56/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn."Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Jodłowa" 2007-11-20
Uchwała Nr XII/57/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok oraz w sprawie zmiany budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-11-20
Uchwała Nr XII/58/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2007r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Jodłowa 2007-11-20
Uchwała Nr XII/59/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2007r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2008 rok 2007-11-20
Uchwała Nr XII/60/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2007-11-20
Uchwała Nr XII/61/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Jodłowa do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania pn.LIWOCZ" oraz wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu 2007-11-20
Uchwała Nr XII/62/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2017 2007-11-20
Uchwała Nr XIII/63/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Dolna 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/64/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Górna 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/65/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Wisowa 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/66/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dębowa 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/67/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dęborzyn 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/68/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dzwonowa 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zagórze 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/70/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/71/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/72/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jodłowa, sołectwo Jodłowa Górna 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/73/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jodłowa, sołectwo Jodłowa Wisowa 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/74/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębowa 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/75/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dęborzyn 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/76/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzwonowa 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/77/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórze 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/78/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłowa 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/79/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2008r. 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/80/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2007-12-07
Uchwała Nr XIII/81/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-12-07
Uchwała Nr XIV/82/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej na targowiskach w gminie Jodłowa 2008-02-14
Uchwała Nr XIV/83/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 2008-02-14
Uchwała Nr XIV/84/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jodłowa 2008-02-14
Uchwała Nr XIV/85/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-02-14
Uchwała Nr XIV/86/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2008-02-14
Uchwała Nr XIV/87/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2008 rok 2008-02-14
Uchwała Nr XIV/88/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 2008-02-14
Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-02-14


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2007-06-06