Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XIV/1/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochody gminy. 2004-04-08
Uchwała Nr XIV/2/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych 2004-04-22
Uchwała Nr XIV/3/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2004-04-22
Uchwała Nr XIV/4/04 Rada Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok. 2004-04-22
Uchwała Nr XIV/5/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy Jodłowa 2004-04-22
Uchwała Nr XV/6/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Dęborzyn. 2004-04-23
Uchwała Nr XV/7/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2003 r. 2004-04-29
Uchwała Nr XV/8/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jodłowa 2004-04-29
Uchwała Nr XV/9/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok 2004-05-11
Uchwała Nr XV/10/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa, a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu. 2004-05-11
Uchwała Nr XV/11/04 Rady Gminy Jodłowa w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok. 2004-05-11
Uchwała Nr XV/12/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochody gminy. 2004-05-11
Uchwała Nr XV/13/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Jodłowa 2004-05-11
Uchwała Nr XVI/14/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jodłowa do 2013 roku 2004-08-05
Uchwała Nr XVI/15/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozoju Lokalnego Gminy Jodłowa na lata 2004 - 3013. 2004-08-13
Uchwała Nr XVI/16/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2004-08-13
Uchwała Nr XVI/17/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu gospodarczego 2004-08-13
Uchwała Nr XVI/18/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r 2004-08-13
Uchwała Nr XVI/19/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. uchylająca uchwałę Nr XVI/3/04 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2004-08-13
Uchwała Nr XVI/20/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2004-08-13
Uchwała Nr XVI/21/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 r. 2004-08-23
Uchwała Nr XVI/22/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2004-08-23
Uchwała Nr XVII/23/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2004 r. 2004-08-25
Uchwała Nr XVII/24/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 r. 2004-08-26
Uchwała Nr XVII/25/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Jodłowa 2004-08-26
Uchwała Nr XVII/26/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów studiów dziennych i szkól wyższych. 2004-08-27
Uchwała Nr XVII/27/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2004-08-27
Uchwała Nr XVII/28/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpia 2004 r. w sprawie darowizny działek 2004-08-27
Uchwała Nr XVII/29/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za rok 2003 2004-08-27
Uchwała Nr XVIII/30/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2005 rok 2004-11-03
Uchwała Nr XVIII/31/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 2004-11-03
Uchwała Nr XVIII/32/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 2004-11-03
Uchwała Nr XVIII/33/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 2004-11-04
Uchwała Nr XVIII/34/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2004-11-04
Uchwała Nr XVIII/35/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok. 2004-11-08
Uchwała Nr XVIII/36/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. uchylająca uchwałę Nr XVI/20/04 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2004-11-08
Uchwała Nr XVIII/37/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/34/04 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2004-11-08
Uchwała Nr XVIII/38/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dzwonowej 2004-11-09
Uchwała Nr XIX/39/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2005 roku. 2005-01-19
Uchwała Nr XIX/40/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2005-01-19
Uchwała Nr XIX/41/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 2005-01-19
Uchwała Nr XIX/42/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2005-01-19
Uchwała Nr XIX/43/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za świadczenie usług z zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zasad rozliczania świadczonych usług 2005-01-19
Uchwała Nr XIX/44/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 2005-01-12
Uchwała Nr XIX/45/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 2005-01-19
Uchwała Nr XIX/46/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych należnej Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2005-01-12
Uchwała Nr XIX/47/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2005-01-12
Uchwała Nr XIX/48/04 Rady Gminy Jodłowa z dn.07.12.04r. w spr. trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gm. Jodłowa podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy 2004-12-21
Uchwała Nr XIX/49/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria, tryb i wyskokość przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa 2004-12-21
Uchwała Nr XIX/50/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie darowizny działek 2004-12-21
Uchwała Nr XIX/51/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia sposobów sprawienia pogrzebu 2005-02-03
Uchwała Nr XIX/52/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 2005-02-03
Uchwała Nr XIX/53/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego zwolnienia od opłat lub całkowitego zwolnienia oraz trybu ich pobierania 2005-02-03
Uchwała Nr XIX/54/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok 2004-12-27
Uchwała Nr XX/55/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2005 rok 2005-01-11
Uchwała Nr XX/56/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2005 r. 2005-01-12
Uchwała Nr XX/57/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 2005-01-11
Uchwała Nr XX/58/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy Jodłowa 2005-01-11
Uchwała Nr XX/59/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok. 2005-01-11
Uchwała Nr XX/60/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 2005-01-11
Uchwała Nr XX/61/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2005-01-12
Uchwała Nr XX/62/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jodłowa podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań 2005-01-12
Uchwała Nr XX/63/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych należnej Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2005-01-12
Uchwała Nr XX/64/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2005 rok 2005-01-18


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2005-04-19