Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Uchwala Nr IV/1/03 Rady Gminy Jodłowa w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok. 2003-10-21
Uchwała NrV/2/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 luty 2003 r. w sprawie ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum w gminie Jodłowa 2003-10-21
Uchwała Nr V/3/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Jodłowej. 2003-10-21
Uchwała Nr V/4/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2003-10-21
Uchwała V/5/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej. 2003-10-21
Uchwała Nr V/6/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 2003-10-21
Uchwała Nr V/7/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jedolitego uchwały budżetowej na 2003 rok. 2003-10-22
Uchwała Nr V/8/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2003-10-27
Uchwała Nr V/9/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji 2003-10-23
Uchwała Nr V/10/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. 2003-10-23
Uchwała Nr V/11/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. 2003-10-23
Uchwała Nr V/12/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa. 2003-10-23
Uchwała Nr V/13/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w spr. ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodz. w skład zasobu nieruchom. gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lat 2003-10-23
Uchwała Nr V/14/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok. 2003-10-23
Uchwała Nr V/15/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej. 2003-10-23
Uchwala Nr V/16/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 - 2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2003-10-23
Uchwała Nr V/17/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. 2003-10-23
Uchwała Nr VI/18/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok. 2003-10-24
Uchwała Nr VII/19/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2002 rok. 2003-12-17
Uchwała Nr VII/20/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jodłowa. 2003-10-24
Uchwała Nr VII/21/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Jodłowa. 2003-10-24
Uchwała Nr VII/22/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 r. 2003-10-24
Uchwała Nr VII/23/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania imienia patrona Publicznemu Gimnazjum w Jodłowej 2003-10-24
Uchwała Nr VIII/24/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Pubicznego Gimnazjum w Jodłowej i określenia jego obwodu. 2003-10-28
Uchwała Nr VIII/25/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 2003-10-28
Uchwała Nr VIII/26/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania cznynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Gminy Jodłowa. 2003-10-28
Uchwała Nr VIII/27/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie. 2003-10-29
Uchwała Nr VIII/28/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2003-10-29
Uchwała Nr VIII/29/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zbycia akcji spółki Telekomunikacji Dębica S.A. oraz zrzeczenia się prawa pierwokupu. 2003-10-29
Uchwała Nr VIII/30/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa, a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu. 2003-10-30
Uchwała Nr VIII/31/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2003-10-30
Uchwała Nr VIII/32/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok. 2003-10-30
Uchwała Nr VIII/33/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i formy informacji w przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku. 2003-10-30
Uchwała Nr IX/34/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa, a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu. 2003-11-13
Uchwała Nr IX/35/03 Rady Gminy Jodlowa z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok. 2003-11-13
Uchwała Nr X/36/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2003 roku. 2003-11-14
Uchwała Nr X/37/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok. 2003-11-14
Uchwała Nr X/38/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników ludowych orzekających w sądach powszechnych na kadencję 2004- 2007. 2003-11-14
Uchwała Nr X/39/03 Rady Gminy Jodłowa z dn. 27.08.03 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbywania i obciążania nieruchom. grunt. wchodz. w skład zasobu nieruchom. gm. Jodłowa oraz ich wydzierż. lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata. 2003-11-14
Uchwała Nr XI/40/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie 2003-11-17
Uchwała Nr XI/41/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych na kadencję 2004 - 2007. 2003-11-20
Uchwała Nr XI/42/03 Rady Gminy Jodlowa z dnia 24 października 2003 r. w sprawie upoważnienie Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego. 2003-11-20
Uchwała Nr XI/43/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok. 2003-12-04
Uchwała Nr XI/44/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2003-11-20
Uchwała Nr XI/45/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2003 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia za znakowanie i wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 2003-11-20
Uchwała Nr XI/46/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października w sprawie uchwalenia planu pracy Rady gminy Jodłowa na 2004 rok. 2003-11-20
Uchwała NrXI/47/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2003 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia za wydawanie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt. 2003-11-21
Uchwała Nr XI/48/03 Rady Gm. Jodłowa z dn.24.10.03r. dotycząca zmiany uchwały Nr VIII/28/03 Rady Gm. Jodłowa z dn.23.06.03r. w sprawie zmiany procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegóło. materiałów inform. towarzyszących projektowi budżetu 2003-11-21
Uchwała Nr XI/49/03 Rady Gm.Jodłowa z dn. 24.10.03 r. dotycz. zmiany uchwały Nr IX/34/03 Rady Gm.Jodłowa z dn.23.07.03 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gm. Jodłowa, a Powiatem Dębickim na dofinansow. zadania własnego powiatu. 2003-12-05
Uchwała Nr XII/50/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłowa. 2004-02-24
Uchwała Nr XII/51/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wyskokości stawek podatku od posiadania psów. 2004-02-25
Uchwała Nr XII/52/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2004 r. 2004-02-25
Uchwała Nr XII/53/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2004-02-26
Uchwała Nr XII/54/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 2004-02-26
Uchwała Nr XII/55/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok. 2004-01-21
Uchwała Nr XII/56/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2004 rok 2004-03-02
Uchwała Nr XII/57/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Jodłowa na 2004 rok 2004-03-02
Uchwała Nr XIII/58/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2004 rok. 2004-03-02
Uchwała Nr XIII/59/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok. 2004-01-21
Uchwała Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2004 r. 2004-03-03


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2005-04-19