Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXI/1/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum w gminie Jodłowa 2005-04-19
Uchwała Nr XXI/2/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Jodłowej 2005-04-19
Uchwała Nr XXI/3/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej 2005-04-19
Uchwała Nr XXI/4/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2005-04-19
Uchwała Nr XXI/5/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2005-04-19
Uchwała Nr XXI/6/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowe w Dęborzynie i określenia jej obowdu 2005-04-19
Uchwała Nr XXI/7/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2005 r. określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwym 2005-04-19
Uchwała Nr XXI/8/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa 2005-04-19
Uchwała Nr XXI/9/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podatawowych w gminie Jodłowa 2005-04-19
Uchwała Nr XXI/10/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok 2005-04-22
Uchwała Nr XXI/11/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2005-04-22
Uchwała Nr XXI/12/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jodłowa" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Jodłowa" 2005-04-22
Uchwała Nr XXII/13/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2004 rok 2005-04-22
Uchwała Nr XXII/14/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jodłowa 2005-04-22
Uchwała Nr XXII/15/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Jodłowa 2005-04-22
Uchwała Nr XXII/16/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielanania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2005-04-22
Uchwała Nr XXII/17/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2005-04-22
Uchwała Nr XXII/18/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2005-04-22
Uchwała Nr XXII/19/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2005-04-22
Uchwała Nr XXII/20/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie:upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania fiansowego długoterminowego 2005-04-22
Uchwała Nr XXII/21/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok 2005-04-22
Uchwała Nr XXII/22/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia terminu płatności dla inkasentó 2005-04-22
Uchwała Nr XXII/23/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłową, a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2005-04-22
Uchwała Nr XXII/24/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jodłowej 2005-04-22
Uchwała Nr XXIII/25/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu gospodarczego 2005-06-09
Uchwała Nr XXIII/26/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok 2005-06-09
Uchwała Nr XXIII/27/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 kwietnia 2005 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2005-06-09
Uchwała Nr XXIII/28/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się przez Wójta Gminy o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 2005-06-09
Uchwała Nr XXIII/29/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2004 rok 2005-06-09
Uchwała Nr XXIV/30/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku. 2005-07-04
Uchwała Nr XXIV/31/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 2005-07-04
Uchwała Nr XXIV/32/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia20 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok 2005-07-04
Uchwała Nr XXIV/33/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2005-07-11
Uchwała Nr XXIV/34/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Jodłowa 2005-07-11
Uchwała Nr XXIV/35/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Nr 1 w Jodłowej 2005-07-11
Uchwała Nr XXIV/36/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 2005-07-11
Uchwała Nr XXIV/37/05 Rady Gminy Jodłwoa z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej 2005-07-11
Uchwała Nr XXV/36/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2005-08-04
Uchwała Nr XXV/37/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok 2005-08-04
Uchwała Nr XXVI/38/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie załatwienia skargi Pana Pawła Dziedzica na działalność Wójta Gminy Jodłowa 2005-10-07
Uchwała Nr XXVI/39/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2005 roku. 2005-10-07
Uchwała Nr XXVI/40/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok 2005-10-07
Uchwała Nr XXVI/41/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2005 rok 2005-10-07
Uchwała Nr XXVII/42/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2005-12-05
Uchwała Nr XXVII/43/05 Rady Gminy Jodlowa z dnia 27 października 2005r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r. 2005-12-05
Uchwała Nr XXVII/44/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2006 rok 2005-12-05
Uchwała Nr XXVII/45/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych w gminie Jodłowa 2005-12-05
Uchwała Nr XXVII/46/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 października 2005 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów w gminie Jodłowa 2005-12-05
Uchwała Nr XXVII/47/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2005 rok 2005-12-05
Uchwała Nr XXVIII/48/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok 2006-01-16
Uchwała Nr XXVIII/49/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006. 2006-01-16
Uchwała Nr XXVIII/50/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2005 rok 2006-01-16
Uchwała Nr XXVIII/51/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jodłowa" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Jodłowa" 2006-02-27
Uchwała Nr XXVIII/52/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2006 roku 2006-03-01
Uchwała Nr XXVIII/53/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2006-03-01
Uchwała Nr XXVIII/54/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłowa 2006-03-01
Uchwała Nr XXIX/55/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28.12.2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 2006-04-13
Uchwała Nr XXIX/56/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28.12.2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 2006-04-13
Uchwała Nr XXIX/57/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28.12.2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 2006-04-13
Uchwała Nr XXIX/58/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-04-13
Uchwała Nr XXIX/59/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na 2006 rok. 2006-04-13
Uchwała Nr XXIX/60/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-04-13
Uchwała Nr XXIX/61/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego 2006-04-13
Uchwała Nr XXIX/62/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2005 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok 2006-04-13
Uchwała Nr XXIX/63/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2006-04-18
Uchwała Nr XXIX/64/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-04-19


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2005-04-19