Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2019-01-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa 2018-12-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1200000 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ? w kwocie 648500 zł /na zadania inwestycyjne określone w załączniku do uchwały budżetowej Gminy Jodłowa na 2018 r./ oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 551500 zł 2018-12-18
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2018-12-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1200000 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ? w kwocie 648500 zł /na zadania inwestycyjne określone w załączniku do uchwały budżetowej Gminy Jodłowa na 2018 r./ oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 551500 zł 2018-12-12
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa 2018-12-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn Pozyskanie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na projekt pn. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe, RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 1 130 000 zł 2018-12-04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa drogi gminnej Jantas R o nr dz. ewid. 2223/2, 2224/1, 2229/7, 2233/2, 2233/4, 2234/1, 2235/2, 2236/2, 2237/1, 2238/2, 2239/2, 2244/3, 2247/2, 2250/2, 2250/3, w km 0+551 ? 1+260 w miejscowości Jodłowa 2018-11-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn Pozyskanie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na projekt pn. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe, RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 1 130 000 zł 2018-11-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa 2018-11-26
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1200000 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ? w kwocie 648500 zł /na zadania inwestycyjne określone w załączniku do uchwały budżetowej Gminy Jodłowa na 2018 r./ oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 551500 zł 2018-11-26
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-11-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa drogi gminnej Jantas R o nr dz. ewid. 2223/2, 2224/1, 2229/7, 2233/2, 2233/4, 2234/1, 2235/2, 2236/2, 2237/1, 2238/2, 2239/2, 2244/3, 2247/2, 2250/2, 2250/3, w km 0+551 ? 1+260 w miejscowości Jodłowa 2018-11-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Średnie Pole o nr dz. ewid. 866, 867 w km 0+400 ÷ 1+390 w miejscowości Dębowa, Przebudowa drogi gminnej Furman o nr dz. ewid. 6806, 6811, 5627/4, 5618 w km 1+930 ÷ 2+280 w miejscowości Jodłowa oraz Remont drogi gminnej Na Sybir o nr dz. ewid. 872/1 w km 0+000 ÷ 0+600 w miejscowości Dębowa 2018-11-15
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn Pozyskanie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na projekt pn. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe, RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 1 130 000 zł 2018-11-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Średnie Pole o nr dz. ewid. 866, 867 w km 0+400 ÷ 1+390 w miejscowości Dębowa, Przebudowa drogi gminnej Furman o nr dz. ewid. 6806, 6811, 5627/4, 5618 w km 1+930 ÷ 2+280 w miejscowości Jodłowa oraz Remont drogi gminnej Na Sybir o nr dz. ewid. 872/1 w km 0+000 ÷ 0+600 w miejscowości Dębowa 2018-11-06
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa drogi gminnej Jantas R o nr dz. ewid. 2223/2, 2224/1, 2229/7, 2233/2, 2233/4, 2234/1, 2235/2, 2236/2, 2237/1, 2238/2, 2239/2, 2244/3, 2247/2, 2250/2, 2250/3, w km 0+551 ? 1+260 w miejscowości Jodłowa 2018-10-26
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-10-17
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Średnie Pole o nr dz. ewid. 866, 867 w km 0+400 ÷ 1+390 w miejscowości Dębowa, Przebudowa drogi gminnej Furman o nr dz. ewid. 6806, 6811, 5627/4, 5618 w km 1+930 ÷ 2+280 w miejscowości Jodłowa oraz Remont drogi gminnej Na Sybir o nr dz. ewid. 872/1 w km 0+000 ÷ 0+600 w miejscowości Dębowa 2018-10-11
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa 2018-08-23
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-07-16
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-06-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-06-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106527R Gilowa - Wisowa w km 0+000-1+472 wraz z przebudową przepustów w km 0+112, 0+146, 0+301, 0+452, 0+822, 1+057, 1+122, 1+303 w miejscowości Jodłowa 2018-06-08
Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106527R Gilowa - Wisowa w km 0+000-1+472 wraz z przebudową przepustów w km 0+112, 0+146, 0+301, 0+452, 0+822, 1+057, 1+122, 1+303 w miejscowości Jodłowa 2018-05-23
Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-05-22
Unieważnienie postępowania przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-05-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg na terenie gminy Jodłowa. 2018-05-10
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-05-02
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106527R Gilowa - Wisowa w km 0+000-1+472 wraz z przebudową przepustów w km 0+112, 0+146, 0+301, 0+452, 0+822, 1+057, 1+122, 1+303 w miejscowości Jodłowa 2018-04-25
Unieważnienie postępowania przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-04-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg na terenie gminy Jodłowa. 2018-04-16
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-04-04
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-04-04
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-04-03
Unieważnienie postępowania przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-03-28
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-03-14
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. oraz na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-03-12
Unieważnienie postępowania przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-03-08
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg na terenie gminy Jodłowa. 2018-03-08
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. oraz na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-02-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. oraz klimatyzacji na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-02-16
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. oraz klimatyzacji na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2018-01-24
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-01-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2018-01-10


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2018-01-10