Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

9. PODSUMOWANIE

W strategii rozwoju Gminy Jodłowa zostały wyodrębnione trzy cele strategiczne. Skonkretyzowane są one, poprzez cele operacyjne (szczegółowe), które opierają się na realizacji określonych działań.

1. Postęp cywilizacyjny i poprawa warunków życia ludności.

Cel ten ma być realizowany głównie poprzez inwestycje w budowę i rozwój infrastruktury wiejskiej, ale także poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego, poprawę funkcjonowania opieki zdrowotnej, rozwój edukacji i usług wyższego rzędu.

2. Rozwój przedsiębiorczości i dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców.

Cel ten ma być realizowany głównie poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości, w szczególności; agrobiznesu, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i sektora usług. Wypełnienie wyżej wymienionego celu jest możliwe poprzez tworzenie warunków wzrostu aktywności gospodarczej oraz wspieranie rozwoju otoczenia biznesu. Promocja gminy oraz wspomaganie choćby lokalnych funkcji targowych Jodłowej idzie w parze z poprawą koniunktury w agrobiznesie. Przedsiębiorczość lokalna powinna mieć wsparcie w aktywnej polityce finansowej gminy.

3. Ochrona i kształtowanie przyrodniczego i kulturowego.

Cel ten ma być realizowany głównie poprzez inwestycje ekologiczne, racjonalne kształtowanie przestrzeni oraz dbałość o walory architektoniczne, ruralistyczne i krajobrazowe oraz edukacje ekologiczną. To także aktywna ochrona: wód, gruntu, powietrza oraz dziedzictwa kulturowego i obiektów posiadających walory przyrodnicze. Stosowanie profilaktyki poprzez edukację i działania formalno - prawne.

W myśl tworzenia sprzyjających warunków rozwoju, władze lokalne powinny dążyć do tego, aby Jodłowa stawała się w coraz większym stopniu gminą wielofunkcyjną, przedsiębiorczą, nowoczesną i zamożną, przy jednoczesnym zachowaniu walorów i zasobów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Uzupełnienie do strategii rozwoju

Analizując wymienione cele, zauważamy, iż priorytetem władz samorządowych jest wielofunkcyjny rozwój gminy Jodłowa, realizowany poprzez rozwój przedsiębiorczości, agrobiznes, rolnictwo ekologiczne oraz agroturystykę.

Dla wprowadzenia w życie strategii rozwoju konieczne jest przyjęcie podstawowych założeń. Jedną z najważniejszych kwestii jest podjęcie decyzji o pochodzeniu kapitału finansującego zmiany w gminie. Możemy dążyć do przyciągnięcia kapitału zewnętrznego lub skupić się na pozyskiwaniu środków pieniężnych od miejscowych podmiotów gospodarczych. Autorzy omawianego dokumentu sugerują w pierwszej kolejności skupić się na pozyskiwanie środków pozabudżetowych, przede wszystkim pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Główną formą aktywności gospodarczej, która ma być wspierana jest agrobiznes, zakładanie gospodarstw agroturystycznych, produkcja żywności ekologicznej, przetwórstwo (głownie płodów rolnych) oraz usługi dla miejscowej ludności. Władze mogą wspomagać tą działalność, poprzez zmniejszanie obciążeń podatkowych oraz preferencyjne pożyczki na modernizację gospodarstw. Kolejną formą przedsiębiorczości, wyróżnioną w strategii, jest sektor usług. Zaliczamy do niego drobne firmy rodzinne zakładane przez mieszkańców i rodzinne zakłady rzemieślnicze. Realizacja tych założeń wpływa także na rozwój handlu, co może skutkować pozyskaniem zewnętrznych rynków zbytu, stałych odbiorców i dostawców oraz interesujących kontaktów biznesowych. W dłuższej perspektywie może to zaowocować wzrostem ponadlokalnej rangi gminy. W najbliższej przyszłości istnieje potrzeba wspierania inwestycji infrastrukturalnych na rzecz ochrony środowiska, aby zachować walory przyrodnicze regionu. Biorąc pod uwagę wysokie koszty wdrażania planuje się bezpłatne udostępnianie gotowych rozwiązań technicznych oraz ich dofinansowanie. Z racji ścisłych powiązań wewnątrz regionu zakłada się rozwój współpracy z sąsiadującymi gminami, powiatem oraz władzami województwa. Wymianę doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych w celu poszerzenia zasobu wiedzy mieszkańców regionu. W oparciu o istniejące przepisy w zakresie zagospodarowania przestrzennego gmina prowadzi swoją działalność na podstawie polityki przestrzennej. Została ona sformułowana w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa" oraz zostanie ujęta w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ramy czasowe strategii obejmują lata 2004 - 2013. Po zakończeniu tego okresu mają być widoczne pozytywne zmiany, zauważalna poprawa jakości życia mieszkańców, atrakcyjności gminy na tle województwa, rozwój drobnej przedsiębiorczości. Według hierarchii potrzeb Maslova, zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak głód, bezpieczeństwo, praca i godziwa płaca spowoduje wzrost aktywności społecznej mieszkańców. Rozwój regionu spowoduje pozytywną identyfikację z miejscem zamieszkania, chęć związania swojej przyszłości z "małą ojczyzną".Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2004-10-01