Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

7. WARIANTY ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO

WARIANTY PODSTAWOWE

A. WARIANT PROKONKURENCYJNY – głównym celem rozwojowym jest maksymalizacja wzrostu gospodarczego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, niezależnie od rodzaju działalności, branży, lokalizacji. Uwarunkowania społeczne i ekologiczne spełniają tu rolę ograniczeń brzegowych. Przyjęcie tego wariantu wymaga silnej i konsekwentnej władzy samorządowej, klarownych i precyzyjnych procedur oraz kompetentnej administracji, ukierunkowanej przede wszystkim na przyciąganie i obsługę różnego rodzaju inwestycji i funkcjonujących już przedsiębiorstw.

B. WARIANT PROINNOWACYJNY – wariant ten zakłada, że źródłem rozwoju gospodarczego są przedsiębiorstwa, instytucje, i osoby kreujące innowacje, czyli nowe produkty, technologie, formy organizacji, sposoby postępowania i zachowania. Dotyczy to w pierwszym rzędzie gospodarki, ale również kultury, nauki i edukacji i całej sfery społecznej. Głównym celem strategii jest znaczne wzmocnienie proinnowacyjnego środowiska. Do jego infrastruktury należą: wyższe uczelnie i placówki naukowo-badawcze, parki technologiczne, a także organizacje pozarządowe.

C. WARIANT PROSPOŁECZNY – zasadniczym celem strategicznym jest tu umocnienie tożsamości gminy, zapewnienie wewnętrznej spójności, wykorzystanie jego wewnętrznych możliwości rozwojowych i zapobieganie nadmiernemu zróżnicowaniu wewnętrznemu. W tym wariancie cele społeczne są najważniejsze. Przede wszystkim chodzi o sprostanie wyzwaniom rynku pracy, nawet poprzez tworzenie miejsc pracy w sektorze publicznym. Równie ważna jest osłona socjalna grup defaworyzowanych.

D. WARIANT PROEDUKACYJNY – zakłada on, że główny wysiłek należy skierować na jak najlepsze przygotowanie społeczności do wejścia w struktury europejskie, a przez nie w układy globalne. Celem nadrzędnym jest tu zatem edukacja – zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, a także kształtowanie zdolności do pracy za pomocą stale zmieniających się technologii oraz w dużych zespołach – również międzynarodowych. Oznacza to w praktyce ciągłe dopasowywanie się do nowych warunków.

E. WARIANT PROEKOLOGICZNY – Wariant ten zakłada, że główny wysiłek należy skierować na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Szczególnie ochrona przyrody, staje się dominantą, której podporządkowane są cele gospodarcze, a nawet społeczne. W praktyce oznacza to podporządkowanie się pozostałych dziedzin ochronie przyrody i dziedzictwa kulturowego. W wariancie tym ważna rola przypada edukacji.

WARIANT MIESZANY

F. WARIANT ZRÓWNOWAŻONY – zakłada, że źródłem rozwoju lokalnego jest wszechstronny i równoczesny rozwój w sferze gospodarczej, społecznej, edukacyjnej i technologicznej. Gdy żadna z dziedzin nie dominuje wyraźnie nad pozostałymi i nie uzyskuje priorytetu nadrzędnego możemy mówić o zrównoważonym rozwoju. Rozwój gospodarczy w dużej mierze nakierowany jest na tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę standardów cywilizacyjnych oraz osłonę socjalną słabszych grup społecznych. Potrzeby ochrony środowiska są respektowane przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Przyporządkowanie strategii gminy Jodłowa do jednego z powyższych wariantów, poprzedzone winno być analizą celów operacyjnych.

Z analizy wynika, żaden wariant nie uzyskał wyraźniej przewagi na poziomie celów operacyjnych, stąd uprawniona jest teza o przyjęciu przez gminę Jodłowa zrównoważonego wariantu rozwoju, z wyraźnie rysującą się dominantą priorytetów społecznych, i równocześnie nieco mniejszą reprezentacją priorytetów o charakterze gospodarczym, edukacyjnym, i ekologicznym. Analogiczny wariant rozwoju został określony w misji gminy, stad można wysnuć tezę o zgodności misji sformułowanej dla gminy z zapisami strategii na poziomie operacyjnym.Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2004-10-01