Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

1. Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

  1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  5. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
  6. wykonywanie zadań związanych z opracowaniem projektu budżetu gminy;
  7. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;
  8. dokonywanie okresowych analiz i ocen wykonania budżetu gminy i gospodarki pozabudżetowej;
  9. opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy;
  10. zapewnienie terminowości i prawidłowości sprawozdań budżetowych
2. W ramach w/w zakresu zadań Skarbnik jest uprawniony do wydawania stosownych poleceń wszystkim pracownikom Urzędu. Polecenia te nie mogą dotyczyć zadań Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

3. Przy realizacji swoich zadań Skarbnik bezpośrednio nadzoruje realizację zadań przez:
    1. stanowisko ds. księgowości budżetowej,
    2. stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,
    3. stanowisko ds. księgowości podatkowej,
    4. stanowisko ds. płac i gospodarki materiałowej,
    5. stanowisko ds. obsługi kasy.

Osoby odpowiedzialne:
Skarbnik Gminy
mgr Renata Błaszczyk
Tel: 14 630 20 21
14 683 30 53 w. 121
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2018-07-26
  Ilość odwiedzin: 1787985