Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Obsługi prawnej należy w szczególności:

1. udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

2. udzielanie informacji o:

a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności gminy,

b) uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;

3. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;

4. wydawanie opinii pisemnych w sprawach:

a) skomplikowanych,

b) zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości,

c) rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,

d) odmowa uznania zgłoszonych roszczeń,

e) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

f) zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,

g) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

h) umorzenia wierzytelności i innych;

5. opiniowanie projektów:

a) uchwał Rady Gminy,

b) decyzji i zarządzeń Wójta,

c) umów;

6. zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu;

7. informowanie właściwych organów gminy o nie zasięgnięciu opinii prawnej w sprawach wymienionych w niniejszym paragrafie;

8. reprezentowanie Urzędu przed urzędami i organami orzekającymi.


Osoby odpowiedzialne:
Radca prawny
mgr Halina Żmuda
Tel: 14 683 30 53 wew. 107
14 630 20 07
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109


Data publikacji:
  Ilość odwiedzin: 1904353