Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

POSTĘPOWANIE SKARGOWE

Drukuj

Postępowanie skargowe dotyczące zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Jodłowa.

Zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Gminy Jodłowa o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ww. ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,

2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Urząd Gminy powinien zapewnić wskazaną dostępność bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, placówka niezwłocznie informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe lub znacznie utrudnione, Urząd Gminy zawiadamia o tym wnioskodawcę i proponuje dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy Urząd Gminy  zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa wyżej.

 Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 - drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jodłowa, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa

 - drogą elektroniczną na adres: gmina.jodlowa@jodlowa.eu

 
Postępowanie skargowe dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej w Urzędzie Gminy Jodłowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,  każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Gminy Jodłowa z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu albo o ich udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 Żądanie o zapewnienie dostępności powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,

2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,

3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,

4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Urząd Gminy powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, placówka niezwłocznie informuje osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 Jeżeli Urząd Gminy nie jest w stanie zapewnić dostępność zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

 W przypadku, gdy placówka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Żądanie o zapewnienia dostępności cyfrowej można składać:

 - drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jodłowa, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa

- drogą elektroniczną na adres: gmina.jodlowa@jodlowa.eu


Załączniki

 • Lucyna Gajda

  Ilość pobrań: 0

 • Lucyna Gajda

  Ilość pobrań: 1

 • Lucyna Gajda

  Ilość pobrań: 0

 • Lucyna Gajda

  Ilość pobrań: 0