Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ochrona Środowiska

Kategoria: Ochrona Środowiska
Nazwa pozycji: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Opłata skarbowa: 1. Za złożenie pełnomocnictwa ( gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia ) -17,00zł
2. Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ? 17,00zł
- ustawa z dnia 16 listopada 2006roku o opłacie skarbowej ? (Dz.U.z 2016r.,poz.1827)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004roku o ochronie przyrody ( Dz.U.z 2016r.poz.2134 ze zm)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok. nr 16
Termin załatwienia: w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
Dodatkowe informacje:
  1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni na wysokości 5cm nie przekracza:
    a) 80cm ? w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego
    b) 65 cm ? w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    c) 50cm ? w przypadku pozostałych gatunków drzew.
  2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu , a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną kara pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.
  3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
  4. Jeżeli przed upływem 5 lat od dokonania oględzin właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Potrzebne dokumenty