Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy Stanu Cywilnego

Kategoria: Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji: Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
Opłata skarbowa: Opłacie skarbowej podlega wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji - 50.00 zł,
Podstawa prawna: Art.104, 105 i 106 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2021r. poz.709/,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U z 2021r. poz.1923 z póź.zm./.
Miejsce załatwiania sprawy: Wybrany Urząd Stanu Cywilnego
Termin załatwienia: Po złożeniu kompletu dokumentów- bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy: do Wojewody w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
Dodatkowe informacje: Transkrypcja jest obligatoryjna jeżeli obywatel polski którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie wcześniejsze sporządzony na terytorium RP i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie nr PESEL. Wniosek o transkrypcję można złożyć do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Urban
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula.

Potrzebne dokumenty

    Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego Ważny dowód osobisty - do wglądu
    Oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub polskiego konsula. Dowód zapłaty opłaty skarbowej