Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 37
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVIII/37/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/34/04 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego
Data publikacji: 2004-11-08
Osoba, która stworzyła pozycję:   

UCHWAŁA NR XVIII/37/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 15 października 2004 r.

 zmieniająca uchwalę nr XVIII/34/04 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit.,.e", art. 58 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póz. zm.), Rada Gminy Jodłowa, uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XVIII/34/04 Rady Gminy Jodowa x dnia 15 października 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego zmienia się § l. który otrzymuje brzmienie:
„ § l. l. W celu realizacji zadania inwestycyjnego - II etapu prac budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej" upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę ustaloną w budżecie gminy na 2004 rok do kwoty 1.310.000 zł (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Zobowiązanie określone w ust. l pokryte zostanie z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływów z opłaty skarbowej w 2005 roku"

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal