Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 6
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XV/6/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Dęborzyn.
Data publikacji: 2004-04-23
Osoba, która stworzyła pozycję:   

Uchwała Nr XV/6/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Dęborzyn

      Na podstawie art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz. 1568) oraz § 25 ust.1 statutu sołectwa Dęborzyn, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/33/02 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dęborzyn (Dz.Urz. Woj. Podkarp. Nr 76, poz. 1475)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory sołtysa w sołectwie Dęborzyn w terminie do 15 maja 2004roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie sołectwa.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal