Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 5
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIV/5/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy Jodłowa
Data publikacji: 2004-04-22
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XIV/5/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 23 lutego 2004r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy Jodłowa

       Na podstawie art.18 ust.1, w związku z ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz. 1568), na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Powierza się obowiązki Sekretarza Gminy Pani Stanisławie Kaczka na czas nieobecności w pracy Pani Małgorzaty Mikrut, powołanej uchwałą Nr III/32/98 Rady Gminy w Jodłowej dnia 29 grudnia 1998r. na stanowisko Sekretarza Gminy Jodłowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal