Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 32
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVIII/32/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
Data publikacji: 2004-11-03
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA Nr XVIII/32/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr.142,poz.1591; z 2001r.Nr 23 poz.220; Nr 62, poz 558;Nr 113, poz.984 i Nr 153 poz.1271;z 2003r., Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203 i Nr 167,poz.1759) i art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (Dz.U.z 1993r.,Nr 94 poz.431; z 1994r.Nr 1, poz.3; z 1996r., Nr 91 poz.409; z 1997r.Nr.43 poz.272 i Nr 137 poz.926; z 1998r.,Nr 108, poz. 681.,z 2001r.,Nr 81, poz.875; z 2002r.Nr 200, poz.1680;oraz z 2003r.,Nr 110, poz.1039 i Nr 162, poz.1568) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1),stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik nr.2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/77/2002 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2005roku.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0