Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy Stanu Cywilnego

Kategoria: Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji: Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Załączniki.
Opłata skarbowa: - zaświadczenie 38.00 zł,
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Jodłowa w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Filia Jodłowa 03 8589 0006 0031 0970 0101 0011
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (D.U z 2021,poz.1923 z póź.zm./.
Miejsce załatwiania sprawy: Zaświadczenie stwierdzające że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą wydaje kierownik wybranego Urzędu Stanu Cywilnego.
Termin załatwienia: Szczegóły w poz. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje: Wydanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej, celem złożenia przed Kierownikiem USC zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. na podstawie złożonych zapewnień kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwa za granicą. Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Urban
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula

Potrzebne dokumenty

    Wniosek o wydanie zaświadczenia
    Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
    Dowód osobisty – do wglądu
    Dowód zapłaty opłaty skarbowej
    Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.