Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 49
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/49/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria, tryb i wyskokość przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa
Data publikacji: 2004-12-21
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwala Nr XIX/49/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria, tryb i wysokość przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ) w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304 Nr 203. poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

Ustala się regulamin określający kryteria, tryb i wysokość przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa i Dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Jodłowa.

§3

l. Traci moc regulamin nagród dla nauczycieli stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/52/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa, zmienionej uchwałą Nr XXXI/2/02 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 11 luty 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/52/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001r.dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa oraz uchwałą Nr III/74/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0