Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 40
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/40/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Data publikacji: 2005-01-19
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XIX/40/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 7 grudnia 2004 r.

 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23.poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113.poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz. 1568 oraz z 2004r.Nr 102,poz.1055, Nr 116.poz.1203 i Nr 167.poz.1759) art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718, z 2001r. Nr 46.poz. 499, z 2002r. Nr74.poz.676 i Nr 113.poz. 984, z 2003r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004r. Nr 96 poz. 959) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039 i Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz.1953 i Nr 203 poz.1966 oraz z 2004r.Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz.959 i Nr 123 poz.1291)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

 1. Od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,40 zł od 1 m 2 powierzchni
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł od 1 ha powierzchni
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. Od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych - 0,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12.50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 4.90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3.61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3.02 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§2

Traci moc uchwała Nr XII/53/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podkarp.Nr 177. poz.2719)

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal