Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 38
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVIII/38/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dzwonowej
Data publikacji: 2004-11-09
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XIII/38/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 15 października 2004r.

 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dzwonowej

Na podst. Art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz.943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 69, poz.624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz.1001, Nr 109, poz.1161, Nr 145, poz. 1532 i Nr 162, poz.1690) oraz art. 18 ust. 2 pkl 9 lit. „h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z 2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558.Nr 113, poz.984. Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)

Rada Gminy Jodłowa uchwala co następuje:

§1

  1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2005 r. Szkołę Filialną w Dzwonowej.
  2. Przyczyną likwidacji Szkoły Filialnej w Dzwonowej jest brak uczniów i duże koszty utrzymania budynku.

§2

Zapewnia się dzieciom zamieszkałym w Dzwonowej możliwość uczęszczania do szkół podstawowych na terenie gminy Jodłowa.

§3

 Zobowiązuje się Wójta Gminy Jodłowa do zawiadomienia rodziców dzieci z Dzwonowej oraz Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Dzwonowej.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal