Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 18
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVI/18/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r
Data publikacji: 2004-08-13
Osoba, która stworzyła pozycję:   

UCHWAŁA NR XVI/18/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz. 148, z póź. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póz. zm.) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2004 roku powinna mieć formę pisemną zawierającą następujące elementy:

1. Ogólny opis budżet gminy, uwzględniający:

  1. Dochody - zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz krótki opis realizacji dochodów
  2. Wydatki - zestawienie tabelaryczne, wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków inwestycyjnych, oraz krótki opis wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

2. Działalność pozabudżetowa
- opisowa informacja o realizacji przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej.

3.Opisowa informacja o działalności instytucji kultury
- Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal