Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy Stanu Cywilnego

Kategoria: Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji: Zmiana imienia i nazwiska
Opłata skarbowa: Opłacie skarbowej podlega:
? wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska ? 37 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
? przelewem na konto Urzędu Gminy Jodłowa w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Filia Jodłowa 03 8589 0006 0031 0970 0101 0011
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.10 ).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.z 2016 poz. 23 ).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 z późn. zm.).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok nr 7
Termin załatwienia: Szczegóły w poz. Dodatkowe informacje
Tryb odwoławczy: Odwołania w sprawie zmiany imion i nazwisk rozpatruje Wojewoda Podkarpacki. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jodłowej.Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Dodatkowe informacje: WYMAGANE DOKUMENTY
  Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska,
dowód zapłaty opłaty skarbowej
ważny dowód osobisty ? do wglądu
prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego
prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska dziecka.
Wnioskodawca we wniosku wskazuje kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka/dzieci wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci.
Wniosek musi zawierać oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
Osoby uprawnione:
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może złożyć tylko osoba zainteresowana. Jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno z rodziców; drugi rodzic musi wyrazić zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, chyba że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej. Rodzic może wyrazić zgodę na zmianę nazwiska albo imienia dziecka w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku osoby zamieszkałej poza granicami RP może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. Do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, potrzebna jest również jej zgoda. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
Podstawy zmiany imienia lub nazwiska:
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
- na imię lub nazwisko używane,
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
Członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska.