Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 9
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro
Data publikacji: 2003-09-22
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Tekst archiwalny z dnia: 2003-10-06

G.341-13/03

Gmina Jodłowa

39-225 Jodłowa

(014) 6833053

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy Jodłowa

Zadanie 1: Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy Jodłowa.

Przedmiot zamówienia precyzuje przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna, które są elementem specyfikacji.

Roboty należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami. Do robót należy zastosować materiały gwarantujące wysoką jakość, posiadające odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

2003-11-30

Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w: 

Urzędzie Gminy Jodłowa

39-225 Jodłowa

w pokoju nr 10 w godzinach od 8.00-15.00

Oferty należy składać do dnia 2003-10-01

do godz. 8.45 w:

Urzędzie Gminy Jodłowa

39-225 Jodłowa

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu

2003-10-01 o godz. 9.00 w:

Urzędzie Gminy Jodłowa

39-225 Jodłowa w pokoju 15

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:

a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d) znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

Zadanie nr 1 Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena -100%

Oferent powinien złożyć oświadczenie, że udziela co najmniej 10-o letniej gwarancji na stolarkę okienną i drzwiową 

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita