Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 21
Nazwa pozycji: Rejestr instytucji kultury
Data publikacji: 2005-06-28
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Małgorzata Mikrut
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jodłowa, prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189). Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej. Miejsce prowadzenia:
Urząd Gminy Jodłowa, Sekretarz Gminy pokój nr 10 tel. 14 630 20 15 lub 14 683 30 53 wew.115. Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze::
1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 1) otwarty dostęp do zawartości rejestru, 2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. 2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 5. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. 6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 7. Zgodnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn.zm.) poświadczenie zgodności odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Osoby odpowiedzialne

mgr Małgorzata Mikrut

Stanowisko: Osoba prowadząca rejestr

Tel: 14 630 20 15

14 683 30 53 w. 115

Załączniki

  • Ilość pobrań: 15